8

Thư Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Theo điệu Ghi-tích

1Chúa Hằng Hữu ôi, Chúa Chí nhân,
Uy danh Chúa vang lừng khắp đất,
Vinh quang Ngài chiếu rạng trời cao.
2Đến trẻ con miệng còn thơm sữa
Cũng tung hô ca ngợi Thánh Danh,
Khiến quân thù thẹn thùng câm nín.
3Khi con ngước mắt nhìn trời xanh,
Thưởng ngoạn công trình Chúa sáng tạo
Tinh tú, mặt trời và mặt trăng
4Con cũng không thể nào hiểu thấu,
Thế nhân là gì mà Chúa bận tâm?
Tại sao Ngài đến viếng thăm con người
5Chúa tạo người chỉ kém Ngài vài phân,
Đội lên đầu danh dự vinh quang,
6Cho người cai quản toàn vũ trụ,
Khiến muôn loài đều phải phục tùng.
7Tất cả gia súc và thú rừng,
8Đến các loại chim trời, cá biển,
Và mọi sinh vật dưới đại dương.
Uy danh Chúa đời đời bất biến
9Chúa Hằng Hữu ôi, Chúa Chí nhân
Uy danh Chúa vang lừng khắp đất.