8

Vajtswv lub Hwjchim thiab Neeg Lub Meejmom

  1Tus TSWV uas yog peb tus Tswv,
  koj lub npe uas muaj hwjchim hnov thoob ntiajteb.
  Tej lus uas peb qhuas koj yeej nrov nto saum ntuj lawm,
  2tej menyuam yaus thiab menyuam
   mos puavleej hu nkauj qhuas koj.
  Koj nyob tso siab lug tsis ntshai
   koj tej yeebncuab,
  koj tav tau txhua tus uas ua phem
   rau koj txoj haukev.

  3Thaum kuv tsa qhovmuag ntsia
   saum lub ntuj uas koj tsim cia,
  kuv pom lub hli thiab tej hnubqub
   uas koj muab teeb nyias nyob muaj nyias chaw,
  4neeg ntiajteb tsim txiaj npaum li cas,
   koj thiaj nco txog lawv?
  Noob neej zoo npaum twg, koj thiaj hlub lawv ua luaj?

  5Koj tsim lawv los ua tus yau ntawm koj;
  koj thiaj pub lawv muaj hwjchim thiab meejmom.
  6Koj tsa lawv los kav txhua yam uas
   koj tsim tseg,
  thiab tsa lawv saib tagnrho txhua
   yam tsiaj uas koj tsim tseg:
  7tej yaj thiab tej nyuj, tej tsiaj qus;
  8tej noog, tej ntses thiab txhua yam tsiaj
   uas nyob hauv hiavtxwv huv tibsi.

  9Tus TSWV uas yog peb tus Tswv,
  koj lub npe uas muaj hwjchim nyob
   thoob hauv ntiajteb no!