8

Singx Nzung 8

Tin-Hungh Nyei Njang-Laangc Caux Mienh Nyei Njang-Laangc

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux gitc^titv. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv, yie mbuo nyei Ziouv aac,
   meih nyei mengh gengh hlo haic buangv lungh ndiev.
  Mienh ceng meih nyei njang-laangc,
   taux gu'nguaaic lungh.
  2Fu'jueiv caux gu'nguaaz
   heuc jienv ceng Ziouv.
  Laaix meih nyei win-wangv
   meih liepc dorngx wuonv nyei,
   bun ngaengc meih caux oix jaauv siouh wuov deix dingh njiec.
  3Yie cau hmien mangc lungh,
   buatc meih longc buoz zeix daaih nyei ga'naaiv,
  buatc hlaax caux hleix,
   se meih ganh bun ninh mbuo maaih ganh nyei dorngx yiem.
  4Meih funx baamh mienh benx haaix nyungc cingx jangx taux ninh?
   Funx seix zaangc mienh benx haaix nyungc cingx daaih goux ninh?
  5Meih bun ninh zoux gauh aiv deix meih ganh,
   aengx taaih ninh, bun ninh maaih njang-laangc weic zoux hungh ningv.
  6Meih paaiv ninh gunv meih nyei buoz zeix daaih nyei nyungc-nyungc,
   yaac orn ninh zoux ziouv gunv maanc muotc,
  7se gunv yietc zungv ngongh caux yungh,
   caux yiem lomc nyei hieh zoih,
  8yiem ndaamv-lungh nyei norqc,
   yiem koiv nyei mbiauz,
   caux yiem koiv mingh mingh daaih daaih nyei yietc zungv ga'naaiv.
  9O Ziouv, yie mbuo nyei Ziouv aac,
   meih nyei mbuox gengh hlo! haic buangv lungh ndiev.