8

Klei Guh Kơang Yêhôwa leh anăn Klei Ñu Mpŭ kơ Mnuih

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Gitit. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, Khua Yang hmei,
   anăn ih kdrăm kơah hlăm jih lăn ala!

  Ih mdưm klei guh kơang ih ti dlông hĭn kơ jih phung adiê.
   2 Ih brei phung hđeh điêt wăt phung arăng dôk bi mam bi mni kơ ih,
  kyua phung roh ih,
   čiăng brei pô roh leh anăn pô rŭ ênua dôk ñăt.

  3Tơdah kâo dlăng kơ phung adiê jing bruă kđiêng ih ngă,
   mlan leh anăn phung mtŭ mnơ̆ng ih hrih leh;
  4 ya anak mnuih jing tơl ih hdơr mĭn kơ diñu,
   leh anăn ya anak mnuih jing tơl ih răng kriê kơ diñu?
  5Ih mjing ñu ƀiă ti gŭ Aê Diê,
   leh anăn ih mđua ñu klei guh kơang leh anăn klei mpŭ.
  6 Ih brei ñu kiă kriê jih bruă kngan ih ngă leh;
   ih dưm jih jang mnơ̆ng ti gŭ jơ̆ng ñu leh,
  7jih jang biăp leh anăn êmô,
   wăt jih jang hlô dliê,
  8wăt čĭm hlăm adiê, leh anăn kan hlăm êa ksĭ,
   jih jang mnơ̆ng tui hlue êlan hlăm êa ksĭ.

  9Ơ Yêhôwa, Khua Yang hmei,
   Anăn ih kdrăm kơah hlăm jih lăn ala!