8

Vinh quang của Đức Giê-hô-va và giá trị của loài người

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, dùng với nhạc cụ Ghi-tít
  1Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con,
   Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao!

  Uy nghiêm Ngài vượt quá các tầng trời!
  2Để đối lại các kẻ thù của Chúa,
   Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh Ngài,
   Khiến bọn cừu địch và kẻ báo thù phải nín lặng.

  3Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa,
   Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng;
  4Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?
   Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?

  5Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút,
   Đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng.
  6Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa;
   Khiến muôn vật phục dưới chân người,
  7Tất cả loài chiên và gia súc
   Cũng như các thú đồng,
  8Chim trời và cá biển
   Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.

  9Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con,
   Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao!