90

NTU PLAUB

(Phau Ntawv Nkauj 90–106)

Yog Vajtswv thiab Noobneej Tug

  1Tus TSWV, koj yeej ibtxwm
   yog peb lub chaw nyob.
  2Thaum koj tsis tau tsim lub ntiajteb
  thiab tej toj roob hauv pes, koj yeej
   muaj nyob los lawm,
  thiab koj yeej yog Vajtswv mus ibtxhis li.

  3Koj kom neeg rov mus ua av li qub;
   koj muab neeg hloov mus ua av dua.
  4Koj saib ib txhiab xyoo tsuas ntev
   li ib hnub xwb;
  ib txhiab xyoo ntawd tsuas zoo ib
   yam li naghmo uas twb dhau lawm,
  lossis zoo ib yam li ib txoos teev
   thaum tsaus ntuj.
  5Koj kuav peb mus ib yam li nthwv
   dej kuav;
  peb ua neej nyob twb tsis ntev
   npaum li ib zaj npau suav.
  Peb zoo ib yam li tej nroj tsuag uas
   nthaw kaus thaum sawv ntxov,
  6nws loj hlob thiab tawg paj,
  thaum yuav tsaus ntuj nws cia li
   ntsws thiab qhuav lawm.

  7Koj txojkev chim ua rau peb raug kev puastsuaj tas;
  koj txojkev npautaws ua rau peb ntshai kawg li.
  8Koj muab peb tej kev txhaum tso
   rau ntawm koj xubntiag,
  txawm yog tej kev txhaum uas peb
   ua nraim nkoos los koj yeej pom huv tibsi.

  9Vim koj txojkev chim txiav peb txojsia,
   peb thiaj ua neej nyob tsis ntev,
  peb lub neej xaus mus ib yam li lub
   suab ntxhi uas ploj zuj zus lawm.
  10Peb tsuas ua neej nyob txog xya caum xyoo xwb,
  tus uas khov kawg tsuas nyob txog yim caum xyoo;
  txawm yog peb ua neej nyob ntev los
   tsuas muaj kev txomnyem thiab nyuaj siab xwb;
  peb ua neej nyob tsis ntev, ces peb
   txojsia txawm yaj ntshis lawm.

  11Puas muaj leejtwg paub txog koj txojkev chim?
  Puas muaj leejtwg paub hais tias thaum koj npautaws
   neeg yuav ntshai npaum twg?
  12Thov koj qhia kom peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li,
   peb thiaj yuav xeev los ua neeg ntse.

  13Koj tseem yuav chim ntev li cas ntxiv?
   Tus TSWV, thov koj hlub koj cov tubtxib?
  14Thov cia peb niaj tagkis tau txais koj
   txojkev hlub
  uas tsis paub kawg kom puv npo peb lub siab,
  peb thiaj muaj lub siab xyivfab thiab
   hu nkauj tas peb simneej.
  15Thov koj pub kom peb muaj kev zoo siab ntau npaum li
  tej kev nyuaj siab uas koj tso los raug peb ntaus xyoo lawm.
  16Thov pub peb cov uas yog koj
   tubtxib pom koj tej haujlwm tseemceeb;
  thiab thov cia peb cov xeebntxwv
   pom koj lub tshwjchim uas ci ntsa iab.

  17Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   thov koj foom koob hmoov rau peb.
  Thov pab kom txhua yam haujlwm
   uas peb ua ntawd tiav thiab vammeej!