90

Da'feix Buonv

(Singx Nzung 90-106)

Singx Nzung 90

Yietc Liuz Ziangh Nyei Tin-Hungh Caux Haih Daic Nyei Baamh Mienh

Tin-Hungh nyei mienh, Mose, daux gaux nyei waac.
  1Ziouv aac, maanc gouv maanc doic
   meih zoux yie mbuo yiem nyei dorngx.
  2Zinh ndaangc meih maiv gaengh zeix cuotv mbong,
   yaac maiv gaengh zeix ndau-beih caux baamh gen,
   yiem loz! hnoi taux nqa'haav hingv meih m'daaih zoux Tin-Hungh taux yietc liuz.
  3Meih bun mienh nzuonx benx nie-mbung.
   Meih gorngv, “Baamh mienh nyei naamh nyouz aac,
   oix zuqc nzuonx benx nie-mbung.”
  4Weic zuqc ziux meih mangc,
   yietc cin hnyangx se hnangv jiex liuz nyei yietc hnoi,
   fai hnangv lungh muonz zanc yietc gaeng nor.
  5Meih guaatv mienh mingh mi'aqv.
   Ninh mbuo hnangv mbeix norm mbeix nor,
   yaac hnangv lungh ndorm nziouv cuotv daaih nyei miev,
  6lungh ndorm nziouv baetv cuotv hlo daaih,
   lungh maanz-hmuangx nyaux, kou nqaai mi'aqv.
  7Yie mbuo zuqc meih qiex jiez, mietc nzengc yie mbuo.
   Zuqc meih nouz ziouc haeqv yie mbuo gamh nziex haic.
  8Meih zorqv yie mbuo nyei zuiz baaiv jienv meih nyei nza'hmien,
   zorqv yie mbuo bingx jienv zoux nyei zuiz an meih nyei nza'hmien, njang nyei dorngx.
  9Yie mbuo ziangh jienv nyei yietc zungv hnoi-nyieqc zuqc meih nouz.
   Yie mbuo ziangh nyei hnyangx-daauh jiex liuz hnangv tauv nzunc qiex-ndoqc nor.
  10Yie mbuo nyei hnyangx-daauh ziangh duqv taux cietv ziepc,
   henv nyei nor, haih ziangh taux betv ziepc,
  mv baac naaiv deix ziangh hoc gu'nyuoz kungx laauh luic, nzauh kouv hnangv,
   maiv lauh jiex liuz aqv. Yie mbuo yaac fih hnangv nyei jiex mi'aqv.
  11Haaix dauh mengh baeqc meih qiex jiez nyei qaqv?
   Haaix dauh hiuv meih nouz nyei jauv hnangv taaih meih nyei mienh?
  12Tov njaaux yie mbuo saauv ganh nyei hnoi-nyieqc,
   weic bun yie mbuo haih maaih cong-mengh nyei hnyouv.
  13O Ziouv aac, meih oix qiex jiez ndongc haaix lauh?
   Tov huin nzuonx daaih.
   Tov korv-lienh meih nyei bou.
  14Tov bun yie mbuo ndorm-ndorm buangv eix meih ziepc zuoqv hnamv nyei hnyouv,
   weic bun yie mbuo yietc seix njien-youh a'hneiv.
  15Tov bun yie mbuo duqv njien-youh
   ndongc meih bun yie mbuo zuqc kouv nyei hnoi-nyieqc lauh,
   yaac ndongc yie mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc nyei hnyangx-daauh.
  16Tov bun meih nyei bou buatc meih zoux nyei sic,
   yaac bun ninh mbuo nyei zeiv-fun buatc meih nyei njang-laangc nyei qaqv.
  17Tov Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, bun yie mbuo duqv longx.
   Tov liepc wuonv yie mbuo nyei buoz zoux nyei gong.
   Tov za'gengh liepc wuonv yie mbuo nyei buoz zoux nyei gong.