91

Sự An Ninh của Người Tin Cậy CHÚA

  1Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Tối Cao
  Sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng.

  2Tôi thưa với CHÚA rằng,
  “Ngài là nơi ẩn náu của con và là thành trì của con;
  Ngài là Ðức Chúa Trời của con; con tin cậy Ngài.”

  3Thật vậy, Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi cạm bẫy nguy hiểm
  Và khỏi ôn dịch chết người.
  4Ngài sẽ lấy lông Ngài bao phủ bạn;
  Dưới cánh Ngài, bạn sẽ tìm được nơi nương náu an toàn.
  Ðức thành tín của Ngài sẽ là thuẫn khiên và thành trì của bạn.
  5Bạn sẽ chẳng sợ, dù quân khủng bố phá hoại ban đêm,
  Hoặc tên bay đạn réo ban ngày,
  6Hoặc ôn dịch lan truyền giữa đêm khuya,
  Hoặc bom nổ tàn phá lúc giữa trưa.

  7Hằng ngàn người sẽ ngã xuống bên cạnh bạn,
  Hằng vạn người sẽ gục ngã bên phải bạn,
  Nhưng nguy hiểm sẽ chẳng đến gần bạn.
  8Bạn sẽ thấy tận mắt mình,
  Bạn sẽ thấy kẻ gian ác bị báo trả.

  9Vì bạn lấy CHÚA làm nơi ẩn náu của mình,
  Lấy Ðấng Tối Cao làm nơi trú ngụ của mình,
  10Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với bạn,
  Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần nhà bạn,
  11Vì Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ bạn,
  Ðể bảo vệ bạn trong mọi đường bạn đi.
  12Các thiên sứ sẽ nâng bạn trên đôi tay họ,
  Kẻo chân bạn vấp phải đá chăng.
  13Bạn sẽ giẫm trên sư tử và rắn hổ mang mà đi;
  Bạn sẽ giày đạp dưới chân sư tử tơ và thủy long.

  14Vì người ấy yêu kính Ta, nên Ta sẽ giải cứu người ấy;
  Ta sẽ bảo vệ người ấy, vì người ấy biết danh Ta.
  15Người ấy sẽ kêu cầu Ta, và Ta sẽ đáp lời người ấy;
  Trong lúc nguy hiểm Ta sẽ ở với người ấy;
  Ta sẽ giải cứu người ấy và làm cho người ấy được tôn trọng.
  16Ta sẽ cho người ấy được thỏa lòng sống lâu,
  Và chỉ cho người ấy ơn cứu rỗi của Ta.