91

Vajtswv Yog Tus Tiv Thaiv Peb

  1Tus uas mus cawm siav ntawm
   tus TSWV
  thiab tus uas nyob hauv tus uas muaj Hwjchim Loj
   kawg nkaus txojkev tiv thaiv,
  2mas tus ntawd thiaj hais tau rau
   tus TSWV hais tias,
  “Koj yog tus tiv thaiv thiab tsomkwm kuv.
  Koj yog kuv tus Vajtswv; kuv cia siab ntsoov rau koj.”
  3Nws yuav tsis pub koj mag luag lub
   vojhlua,
  thiab nws yuav pab kom koj dim
   ntawm tej kab mob kev tuag.
  4Nws yuav nthuav hlo nws ob phabtis
   los roos koj,
  nws yuav tsomkwm koj, koj yuav
   nyob tso siab plhuav;
  nws txojkev ncaj ncees yuav
   tsomkwm thiab tiv thaiv koj.
  5Hmo ntuj los koj yuav tsis ntshai
   kev puastsuaj,
  lossis ntshai tej xub hneevnti uas
   luag tua nthaw nthav thaum nruab hnub,
  6lossis tej kab mob uas los raug
   sawvdaws thaum hmo ntuj,
  lossis tej kev puastsuaj uas tuaj raug
   sawvdaws thaum nruab hnub.

  7Txawm yog muaj neeg ib txhiab leej
   tuag nyob ntawm koj ib sab,
  thiab muaj ib vam leej tuag ibncig
   koj los yuav tsis muaj xwm dabtsi raug koj li.
  8Koj yuav tsa qhov muag saib thiab
   pom luag rau txim rau cov neeg ua phem.

  9Koj muab tus TSWV ua tus tiv thaiv koj,
  tus uas muaj Hwjchim Loj kawg
   nkaus yog tus tsomkwm koj,
  10thiaj yuav tsis muaj kev puastsuaj
   los raug koj,
  thiab kev nruj kev tsiv yuav tsis los
   ze koj vaj koj tsev.

  11Vajtswv yuav txib nws cov timtswv
   los tsomkwm koj;
  lawv yuav tiv thaiv koj txhua qhov
   uas koj mus.
  12Lawv ob txhais tes yuav hwj koj,
  tsis pub koj ob txhais kotaw raug pobzeb li.
  13Koj yuav tsuj ntiag tsov ntxhuav
   thiab nab,
  txawm yog tej tsov ntxhuav uas tsiv
   heev thiab tej nab uas muaj taug
  los koj yuav muab tsuj nthi rau hauv
   koj qab xibtaws.

  14Vajtswv hais tias, “Kuv yuav cawm
   cov neeg uas hlub kuv,
  thiab yuav tiv thaiv cov neeg uas lees
   kuv ua lawv tus TSWV.
  15Thaum lawv thov txog kuv, kuv yuav teb lawv;
  thaum lawv raug kev nyuaj siab kuv yuav nrog lawv nyob.
  Kuv yuav cawm lawv kom dim thiab pub lawv tau ntsejmuag.
  16Kuv yuav pub lawv muaj sia ntev ua neej nyob;
   thiab kuv yuav cawm kom lawv dim.”