91

Singx Nzung 91

Tin-Hungh Dongh Beu Wuonv Yie Mbuo Wuov Dauh

  1Haaix dauh yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei torngv laangh dorngx,
   se zanx yiem Nernh Jiex Wuov Dauh nyei dongh linh gu'nyuoz,
  2wuov dauh ziouc gorngv mbuox Ziouv,
   “Meih se yie ndaauh kaux nyei dorngx, caux weih wuonv nyei dorngx,
   yie nyei Tin-Hungh, dongh yie kaux wuov dauh.”
  3Ninh oix njoux meih simv ndutv zaeng norqc mienh nyei koux,
   caux doqc haic nyei wuon-baengc.
  4Ninh zungv longc ninh nyei ndaatv gomv jienv meih.
   Yiem ninh nyei ndaatv ga'ndiev ziouc bun meih maaih ndaauh kaux nyei dorngx.
   Ninh ziepc zuoqv nyei hnyouv zoux domh torngv-baaih, fiuv-torngv-baaih beu jienv.
  5Meih yaac maiv zuqc gamh nziex lungh muonz-zanc nyei heiv sic,
   fai lungh hnoi zanc buonv daaih nyei forng-cang,
  6fai lungh muonz zanc daaih nyei domh wuon-baengc,
   fai lungh aanx zanc bun mienh zuqc mietc nyei zeqc naanc.
  7Nziex haih maaih yietc cin dauh mienh king njiec meih nyei ga'hlen,
   yietc waanc dauh king njiec meih nyei mbiaauc maengx,
   mv baac naaiv deix sic maiv daaih nitv fatv meih.
  8Meih ganh nyei m'zing ziouc mangc buatc
   winh bun orqv mienh zuqc dingc nyei zuiz.
  9Weic zuqc meih bun Ziouv, zoux meih ndaauh kaux wuov dauh,
   se Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh, benx meih yiem nyei dorngx,
  10maiv maaih haaix nyungc ciouv nyei sic ndortv zuqc meih.
   Maiv maaih haaix nyungc siem nyei zeqc naanc daaih nitv fatv meih nyei biauv,
  11weic zuqc Tin-Hungh oix paaiv ninh nyei fin-mienh goux jienv meih,
   beu jienv meih maiv gunv meih mingh taux haaix.
  12Ninh mbuo oix longc buoz bouh jienv meih,
   maiv bun meih nyei zaux zong zuqc la'bieiv.
  13Meih oix caaiv sienh caux naang-jieqv,
   oix ndamc sienh lunx caux domh naang.
  14Tin-Hungh gorngv, “Weic zuqc ninh longc hnyouv hnamv yie, yie ziouc dau ninh.
   Yie oix beu jienv ninh, weic zuqc ninh nyiemc yie nyei mbuox.
  15Se gorngv ninh heuc yie, yie ziouc dau ninh.
   Ninh buangh zuqc haaix nyungc naanc zingh, yie oix caux ninh yiem.
   Yie oix njoux ninh yaac taaih ninh.
  16Yie oix bun ninh buangv eix duqv siouc nyuonh ndaauv,
   yaac bun ninh buatc yie nyei njoux en.”