92

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  1Tus TSWV, kuv ua koj tsaug
   thiab hu nkauj
  qhuas koj uas yog Vajtswv tus muaj
   hwjchim loj kawg nkaus;
  2niaj tagkis qhia koj txojkev hlub uas
   tsis paub kawg,
  thiab niaj hmo qhia koj txojkev ncaj
   ncees,
  3nrog tej suab nkauj nogncas thiab tej
   suab raj uas zoo heev.
  4Tus TSWV, koj tej haujlwm uas
   tseemceeb ua rau kuv zoo siab heev;
  kuv hu nkauj zoo siab rau txhua yam
   uas koj tau ua los lawm.

  5Tus TSWV, koj tej haujlwm tseemceeb kawg li!
   Koj txojkev xav tob kawg nkaus!
  6Ua rau tus neeg ruam paub tsis txog;
   tus neeg ruam tsis totaub tej ntawd li:
  7cov neeg siab phem yuav loj hlob ib yam li tej nroj tsuag,
  thiab cov neeg txhaum yuav vammeej;
  tiamsis lawv yuav raug kev puastsuaj tas,
  8rau qhov koj yog tus TSWV uas
   muaj hwjchim nyob mus ibtxhis.

  9Peb paub hais tias koj cov yeebncuab yuav tuag tas,
  thiab cov neeg siab phem yuav swb.
  10Koj pub rau kuv muaj zog ib yam li
   tus nyujqus;
  koj foom koob hmoov rau kuv muaj kev zoo siab.
  11Kuv pom hais tias kuv cov
   yeebncuab swb tas lawm,
  thiab hnov cov neeg siab phem quaj
   ntshoo nrooj.

  12Cov neeg ncaj ncees yuav loj hlob ib
   yam li tej ntsuag txoob;
  thiab lawv yuav hlob zoo ib yam li
   tej ntoo ciab pem Lenpanoos.
  13Lawv zoo ib yam li cov ntoo uas cog
   rau hauv tus TSWV lub tsev
  uas tawg paj ntsa iab nyob hauv peb
   tus Vajtswv lub Tuamtsev;
  14txawm yog cov ntoo twb laus lawm los tseem ntsuab,
   txi taus txiv thiab khov heev.
  15Qhov no qhia hais tias tus TSWV yeej ncaj ncees,
  tus uas tsomkwm kuv nws yeej tsis muaj ib qho txhaum li.