92

Singx Nzung 92

Ceng Ziouv Weic Ninh Longx Haic

Yietc diuh singx nzung. Dingh Gong Hnoi nyei nzung.
  1O Yiem Hlang Jiex nyei Ziouv aac,
   mienh dor-ziec, baaux nzung ceng meih nyei mengh se longx haic.
  2Lungh ndorm zunh yaangh meih ziepc zuoqv hnamv mienh,
   lungh muonz zanc zunh yaangh meih ziepc zuoqv nyei hnyouv.
  3Longc ziepc diuh finx patv nyei jaa-sic
   caux domh daanh baah, fiuv-daanh baah patv puix nzung nyei pou.
  4O Ziouv aac, meih zoux nyei sic bun yie a'hneiv,
   meih nyei buoz zoux nyei gong bun yie njien-youh nyei baaux nzung.
  5O Ziouv aac, meih zoux nyei gong za'gengh hlo haic,
   meih nyei hnyouv hnamv nyei sic yaac ndo.
  6Mienh hnam mienh maiv haih hiuv,
   mienh hngongx mienh maiv haih mengh baeqc,
  7maiv gunv mienh waaic mienh hnangv miev baetv cuotv,
   yietc zungv orqv mienh yaac duqv longx jienv faaux,
   ninh mbuo za'gengh oix zuqc mietc taux yietc liuz.
  8Mv baac Ziouv aac, meih yietc liuz duqv zoux hlo jiex.
  9O Ziouv aac, meih nyei win-wangv, meih nyei win-jaa zungv oix zuqc mietc.
   Orqv mienh yietc zungv oix zuqc nzaanx.
  10Meih bun yie henv hnangv hieh ngongh nor,
   meih longc siang-youh dox jienv yie.
  11Yie nyei m'zing duqv buatc yie nyei win-wangv suei.
   Yie nyei m'normh muangx haiz oix mborqv yie wuov deix orqv mienh zuqc mietc.
  12Kuv mienh oix hnangv daau nor hiaangx,
   yaac hlo daaih hnangv yiem Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx nor.
  13Ninh mbuo hnangv zuangx yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei ndiangx,
   yiem yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei laatc gu'nyuoz hiaangx jiez daaih.
  14Ninh mbuo hnyangx-jeiv gox mv baac corc ziangh biouv,
   haaix zanc yaac nyiemz, maeng nyei,
  15weic bun cing Ziouv se zien nyei.
   Ninh se yie nyei ⟨La'bieiv,⟩
   yiem ninh maiv maaih haaix nyungc maiv horpc.