93

Vajtswv Yog Vajntxwv

  1Tus TSWV yog vajntxwv.
  Nws lub tshwjchim uas ci ntsa
  iab thiab nws lub zog loj zog ncha
   ua nws tsoos tsho hnav.
  Lub ntiajteb yeej muaj chaw nyob
   ruaj nrees tsis txawj txav li.
  2Tus TSWV, koj lub zwmtxwv yeej
   nyob khov kho thaum chivkeeb los lawm,
  thiab koj yeej nyob ibtxhis thaum ub los lawm.

  3Tus TSWV, tej hiavtxwv uas tob
   heev ua suab nrov nroo ntoos;
  tej suab ntawd nrov ntseeg nkaws tuaj.
  4Tus TSWV yog tus uas muaj hwjchim loj
   kav saum ntuj ceebtsheej,
  nws muaj hwjchim loj tshaj tej suab
   dej hiavtxwv nrov,
  thiab muaj hwjchim loj dua tej
   nthwv dej hiavtxwv uas ntas nphau nphwv.

  5Tus TSWV, koj txoj kevcai muaj
   nyob mus tsis paub ploj,
  thiab koj lub Tuamtsev uas dawbhuv
   yuav nyob mus ibtxhis.