93

Singx Nzung 93

Ceng Ziouv Nyei Njang-Laangc

  1Ziouv zoux hungh.
   Haangh daauh benx ninh nyei zorng-zuqv.
   Ziouv zuqv jienv aengx longc domh qaqv sai jienv.
  Baamh gen liepc duqv wuonv,
   maiv haih zuqc ndanc dongz.
  2Meih nyei weic yiem dongh cor liepc daaih,
   loz-hnoi meih m'daaih yietc liuz yiem.
  3O Ziouv aac, domh wuom jiez laangc seix,
   domh wuom cuotv qiex mbui,
   domh wuom mbui zoz-zoz nyei.
  4Yiem Hlang Jiex nyei Ziouv maaih domh qaqv,
   gauh henv jiex domh wuom nyei qiex mbui,
   gauh henv jiex koiv nyei domh wuom-laangc.
  5O Ziouv aac, meih nyei lingc se wuonv nyei.
   Meih nyei biauv puix duqv cing-nzengc,
   taux maanc gouv maanc doic.