94

Ơi Adai Jing Khua Phat Kơđi Kơ Abih Bang Mơnuih Mơnam

  1Ơ Yahweh hơi, Ih yơh jing Ơi Adai Pô rŭ nua;
   Ơ Ơi Adai Pô rŭ nua hơi, pơrơđah bĕ tơlơi hil nač Ih!
  2Tơgŭ đĭ bĕ, Ơ Pô Khua Phat Kơđi kơ mơnuih amăng lŏn tơnah;
   klă̱ kơđi bĕ ƀơi ƀing pơgao ang kơ tơlơi ƀing gơñu năng mă tŭ!
  3Ơ Yahweh ăh, hơbĭn sui dơ̆ng lĕ?
   Hơbĭn sui dơ̆ng ƀing sat ƀai či klao djik hơ̆k mơak lĕ?

  4Ƀing gơñu pơhiăp lu tơlơi pơhiăp pơgao ang,
   laih anŭn abih bang ƀing sat ƀai anŭn le̱ng kơ pơư pơang tơlơi jŭ̱ sat gơñu soh sel.
  5Ƀing gơñu pơphač hĭ ƀing ană plei Ih, Ơ Yahweh ăh;
   ƀing gơñu kơtư̆ juă hĭ ƀing mơnuih lŏm kơ Ih anŭn.
  6Ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing đah kơmơi kơmai laih anŭn ƀing ană tơhrit tơhruai,
   laih anŭn ăt pơrai hĭ ƀing tuai amăng lŏn čar gơmơi anai mơ̆n.
  7Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Yahweh ƀu thâo ƀuh ƀing gơmơi ôh;
   Ơi Adai ƀing ană tơčô Yakôb anŭn ƀu thâo kơčăng ôh.”

  8Hơmư̆ tui bĕ, Ơ ƀing gih, jing ƀing mơnuih pơtŏ̱ amăng ƀing ană plei Israel anai hơi;
   Ơ ƀing mlŭk mơgu ăh, hơbĭn ƀing gih či pơplih laih anŭn jing hĭ rơgơi lĕ?
  9Hiư̆m ngă, Pô pơjing rai laih tơngia kơ ƀing ta, Ñu ƀu thâo hơmư̆ ƀing gih ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Pô pơjing rai laih mơta kơ ƀing ta, Ñu ƀu thâo ƀuh ƀing gih ôh hă?
  10Hiư̆m ngă, Pô pơkhư̆ pơkra ƀing lŏn čar, Ñu ƀu thâo pơkơhma̱l hĭ ƀing gih ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Pô pơtô pơhrăm mơnuih mơnam, Ñu ƀu hơmâo tơlơi thâo hluh ôh hă?
  11Yahweh yơh thâo krăn tơlơi pơmĭn ta;
   Ñu thâo yơh hiư̆m tơlơi pơmĭn ƀing ta hơmâo anŭn kơnơ̆ng jing hĭ kar hăng asăp suă pran đôč.

  12Ơ Yahweh hơi, mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô Ih ƀuăh pơkra,
   jing pô Ih pơtô brơi mơ̆ng tơlơi juăt Ih anŭn!
  13Ih pha brơi kơ ñu pơdơi mơ̆ng khul hrơi tơnap rŭng
   tơl kơ prap pre hĭ laih amăng luh kiăng kơ ƀač ƀing rŏh sat ƀai ñu.
  14Yahweh ƀu či hơngah lui hĭ ôh ƀing ană plei Ñu,
   laih anŭn kŏn lui raih hĭ lơi ƀing hlơi pô lŏm kơ Ñu anŭn.
  15Ƀing khua ba akŏ či phat kơđi găl djơ̆ dơ̆ng,
   laih anŭn abih bang ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng amăng jua pơmĭn či djru pơrơklă kơ tơlơi djơ̆ anŭn yơh.

  16Hlơi pô hơmâo tơgŭ brơi kơ kâo laih kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih sat ƀai lĕ?
   Hlơi pô hơmâo dŏ gah kâo kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih soh sat anŭn lĕ?
  17Tơdah Yahweh ƀu hơmâo djru brơi kơ kâo ôh,
   sĭt jua bơngăt kâo či đuaĭ nao tañ yơh pơ anih ƀing djai jing anih rơiăt kre̱p.
  18Tơdang kâo laĭ tui anai, “Tơkai kâo hlak tơbơr rơbuh,”
   tơlơi khăp hiam klă Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, hơmâo grơ̆ng djru brơi kơ kâo.
  19Tơdang jua pơmĭn kâo hơmâo bă hăng tơlơi rŭng răng bơngơ̆t bơngañ,
   tơlơi pơjuh pơalum Ih yơh pơmơak kơ jua bơngăt kâo.

  20Ih ƀu pơtơpăk djơ̆ ôh hăng hơdôm tơlơi ƀing khua phat kơđi wĕ wŏ,
   jing ƀing yap tơlơi phat kơđi ƀu djơ̆ găl gơñu jing hĭ djơ̆ găl yơh.
  21Ƀing khua anŭn pơjơnum pơƀut glaĭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn klă̱ kơđi kơ ƀing ƀu ngă soh anŭn kơ tơlơi djai.
  22Samơ̆ Yahweh yơh jing hĭ kơđông kơjăp pơgang brơi kơ kâo;
   laih anŭn Ơi Adai kâo yơh jing Boh Pơtâo Prŏng kơ kâo dŏ kơđap.
  23Ñu či kla glaĭ kơ ƀing gơñu hơdôm tơlơi soh ƀing gơñu ngă
   laih anŭn pơrai hĭ abih ƀing gơñu yuakơ tơlơi sat ƀai gơñu yơh;
   sĭt yơh Yahweh Ơi Adai ta či pơrai hĭ abih ƀing gơñu yơh.