95

Zaaj nkauj qhuas Vaajtswv

  1Ca le lug, peb ca le hu nkauj
   qhuas Yawmsaub,
  peb ca le ua suab xyiv faab
   rua txhwb zeb kws cawm peb dim.
  2Peb ca le lug rua ntawm nwg lub xubndag
   ua nwg tsaug,
  peb ca le ua lub suab xyiv faab
   hu nkauj qhuas nwg.
  3Tsua qhov Yawmsaub
   yog tug Vaajtswv kws luj kawg,
  hab yog tug vaajntxwv
   kws luj tshaaj plawg tej timtswv huvsw.
  4Tej qhov kws tub kawg huv nplajteb
   nyob huv nwg xwb teg,
   tej roob kws sab kawg kuj yog nwg le.
  5Nruab deg kuj yog nwg le
   vem yog nwg tswm,
   nruab nqhuab yog nwg txhais teg puab.

  6Ca le lug, peb ca le pe hawm nwg,
   peb ca le txhus caug rua ntawm
   Yawmsaub kws tswm peb lub xubndag.
  7Nwg yog peb tug Vaajtswv,
   peb yog nwg cov pejxeem
   huv nwg lub tshaav zaub,
  hab yog nwg paab yaaj
   huv nwg txhais teg.

   Nub nua xaav kuas mej noog nwg lub suab.
  8Mej tsw xob ua lub sab tawv
   yaam le mej tej laug ua ntawm Melinpa,
  yaam le nub kws nyob ntawm Maxaq
   huv tebchaws moj saab qhua.
  9Txawm yog mej tej laug
   tub pum kuv tej num lawm,
  los puab tseed swm kuv,
   hab tshuaj saib kuv.
  10Kuv ntxub tam tuabneeg hov
   tau plaub caug xyoo, hab has tas,
  “Puab yog cov tuabneeg
   kws lub sab pheej yuam kev,
   hab puab tsw quav ntsej kuv txujkev.”
  11Vem le hov kuv txhad cog lug twv
   chim quas nyov tas,
  “Puab yuav tsw tau nkaag moog rua huv
   lub chaw kws kuv pub puab su hlo le.”