95

Zaj Nkauj Qhua Vajtswv

  1Cia li nrog peb qhuas tus TSWV!
  Peb cia li hu nkauj zoo siab qhuas
   Vajtswv tus uas tsomkwm peb!
  2Peb cia li los cuag nws, ua nws tsaug
   thiab hu nkauj zoo siab qhuas nws.
  3Rau qhov tus TSWV yog Vajtswv
   tus uas muaj hwjchim loj,
  nws yog tus Vajntxwv uas muaj
   hwjchim loj tshaj lwm tus vajtswv.
  4Nws kav tagnrho lub qab ntuj no,
   txij ntua hauv tej qhov tsua
  uas tob tob mus txog saum tej hauv roob siab.
  5Nws kav tagnrho tej hiavtxwv uas
   nws tsim;
  thiab nws kav thooj av uas nws txhais tes puab.

  6Cia li los thiab peb khoov ntshis
   pehawm nws;
  peb cia li txhos caug ntawm tus TSWV lub xubntiag,
   nws yog tus uas tsim peb!
  7Nws yog peb tus Vajtswv;
   peb yog cov neeg uas nws tsomkwm,
  peb yog pab yaj uas nws pub zaub rau noj.

  Hnub no cia li mloog tej lus uas nws
   hais:
  8“Nej tsis txhob ua neeg tawv ncauj
   li nej cov yawgkoob ua
  thaum nyob nram tiaj suabpuam
   Melinpas thiab Maxas.
  9Thaum nyob nrad, lawv sim kuv siab,
  txawm yog lawv pom txhua yam uas kuv ua pab lawv
  lawm los lawv tseem sim kuv siab li ntawd.
  10Plaub caug xyoo ntawd kuv dhuav
   cov neeg no kawg li.
  Kuv hais tias, ‘Ua li cas lawv yuav tsis
   muab siab npuab kuv hlo li!
  Lawv tsis kam mloog kuv tej lus qhuab qhia.’
  11Chim kuv siab, kuv thiaj hais lus
   txiav npluav rau lawv hais tias:
  ‘Nej yuav tsis tau mus nyob hauv lub
   tebchaws uas kuv muab rau nej.’ ”