95

Singx Nzung 95

Ceng Ziouv Nyei Nzung

  1Daaih maah! Mbuo oix zuqc daaih baaux nzung ceng Ziouv.
   Mbuo njien-youh nyei heuc jienv ceng njoux yie mbuo nyei ⟨La'bieiv.⟩
  2Mbuo oix zuqc daaih yiem ninh nyei nza'hmien dor-ziec ninh,
   yaac oix zuqc njien-youh nyei heuc jienv baaux nzung ceng ninh.
  3Weic zuqc Ziouv se hlo haic nyei Tin-Hungh,
   yaac zoux domh Hungh Diex, gauh hlo jiex maanc zienh.
  4Ndau-ndiev ndo jiex nyei dorngx yiem ninh nyei buoz gu'nyuoz.
   Hlang jiex nyei mbong yaac benx ninh nyei.
  5Koiv benx ninh nyei, weic zuqc ninh ganh zeix daaih.
   Ninh nyei buoz zeix cuotv ndau-beih.
  6Daaih maah! Mbuo oix zuqc puoqv njiec baaix ninh.
   Mbuo oix zuqc gueic njiec Zeix Mbuo Daaih Wuov Dauh Ziouv nyei nza'hmien.
  7Weic zuqc ninh benx mbuo nyei Tin-Hungh.
   Mbuo se ninh nyei miev-ciangv nyei baeqc fingx,
   yiem ninh nyei buoz-ndiev nyei ba'gi yungh.
  Tov meih mbuo ih hnoi muangx ninh nyei qiex.
  8Maiv dungx zoux hnyouv ngaengc hnangv zinh ndaangc yiem Me^li^mbaa,
   yaac hnangv yiem deic-bung-huaang, Matv^saax, wuov hnoi nor.
  9Wuov zanc meih mbuo nyei ong-taaix seix yie yaac cuoqv yie,
   maiv gunv ninh mbuo buatc yie zoux nyei sic.
  10Feix ziepc hnyangx gu'nyuoz yie nouz haic naaic doic mienh.
   Yie gorngv, “Ninh mbuo benx yietc fingx hnyouv maiv zingx nyei mienh.
   Ninh mbuo yaac maiv bieqc hnyouv yie nyei jauv.”
  11Weic naaiv yie qiex jiez ziouc houv jienv gorngv,
   “Ninh mbuo yietc liuz maiv duqv bieqc yie nyei hitv kuonx dorngx.”