95

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Yêhôwa

  1Hriê bĕ drei mmuñ kơ Yêhôwa;
   brei drei ur hơ̆k kơ Boh Tâo pô bi mtlaih drei.
  2Brei drei nao ti anăp ñu hŏng klei bi mni;
   brei drei mmuñ hơ̆k kơ ñu hŏng klei mmuñ bi mni!
  3Kyuadah Yêhôwa jing Aê Diê prŏng;
   ñu jing Mtao prŏng ti dlông hĭn kơ jih jang yang.
  4Anôk êlam hlăm lăn ala dôk hlăm kngan ñu;
   leh anăn čŏng čư̆ jing dŏ ñu.
  5Êa ksĭ jing dŏ ñu, kyuadah ñu mjing gơ̆;
   kngan ñu mkra lăn thu msĕ mơh.

  6Bơ drei buôn leh anăn kkuh mpŭ;
   brei drei čuôn kơŭt ti anăp Yêhôwa, pô hrih drei.
  7 Kyuadah ñu jing Aê Diê drei,
   drei jing phung ƀuôn sang hlăm kdrăn rơ̆k mda ñu,
   phung biăp kngan ñu atăt.
  Hruê anei tơdah diih hmư̆ asăp ñu,
   8 đăm bi khăng ai tiê diih ôh msĕ si ti Mêriba,
   msĕ si ti hruê diih dôk ti Masa hlăm kdrăn tač.
  9Hlăk anăn phung aê diih lông dlăng kâo leh;
   diñu lông dlăng kâo wăt tơdah diñu ƀuh leh bruă kâo ngă.
  10Êjai pă pluh thŭn kâo bi êmut kơ phung găp djuê ênuk anăn,
   leh anăn kâo lač, Diñu jing sa phung ƀuôn sang mâo ai tiê klah đuĕ;
   diñu amâo uêñ kơ êlan kâo ôh.
  11 Kyuanăn kâo kat asei leh hŏng klei kâo ngêñ,
   Diñu amâo srăng mŭt hlăm klei mdei kâo ôh.