96

1Hãy hát mừng Chúa một bài ca mới,
Cả thế gian hãy trổi giọng hòa ca.
2Ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
Chúc tụng Danh thánh Ngài,
Ngày lại ngày tường thuật ân cứu độ,
3Tuyên dương vinh quang Ngài giữa các nước,
Rao truyền công đức Chúa cho các dân.
4Chúa Hằng Hữu thật vô cùng vĩ đại,
Phải kính sợ Ngài hơn mọi thánh thân,
Vì Chúa đáng tụng ca hơn tất cả.
5Các thần của muôn dân chỉ là hình tượng,
Còn Chúa Hằng Hữu là Đấng Tạo Hóa
6Vinh quang, năng lực tỏa ra trước Chúa,
Đền Ngài tuyệt mỹ, uy nghi.
7Hãy dâng vinh quang, dũng lực cho Ngài,
Hỡi các chủng tộc, dân cư thế giới!
8Hãy dâng lên Ngài vinh quang tuyệt đối!
Hãy đem tế lễ vào hành lang Ngài,
9Hãy thờ phượng Chúa Hằng Hữu,
Trong ánh hào quang thánh đức,
Cả thế giới hãy run sợ trước mặt Ngài,
10Các dân tộc hãy cùng nhau nhắc nhở:
Chúa Hằng Hữu an bài thế gian,
Vì Ngài tể trị cả hoàn vũ,
Xét xử công minh mọi quốc dân.
11Trời đất hãy vui mừng hớn hở,
Biển và sinh vật dưới nước hãy ca vang,
12Đồng xanh với các động vật cùng nhảy múa,
Cây rừng trổi giọng hát hòa thanh,
13Trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
Vì Chúa ngự tòa án nhân gian,
Ngài xét xử đúng theo chân lý,
Và thương phạt theo luật công bằng.