96

Singx Nzung 96

Zoux Hlo Jiex Nyei Hungh Diex

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 16:23-33)

  1Oix zuqc baaux diuh siang-nzung bun Ziouv.
   Lungh ndiev oix zuqc baaux nzung bun Ziouv.
  2Baaux nzung bun Ziouv, baaux ceng ninh nyei mengh,
   hnoi-hnoi zunh yaangh ninh nyei njoux en.
  3Yiem maanc guoqv zunh yaangh ninh nyei njang-laangc.
   Yiem maanc fingx mbu'ndongx gorngv ninh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  4Weic zuqc Ziouv se hlo haic, horpc zuqc camv-camv nyei ceng,
   oix zuqc taaih ninh gauh camv maanc zienh.
  5Weic zuqc zuangx fingx nyei yietc zungv zienh benx miuc-fangx hnangv,
   mv baac Ziouv zeix lungh.
  6Maaih njang-laangc caux haangh daauh yiem ninh nyei nza'hmien,
   yiem ninh nyei singx dinc bun cing ninh maaih qaqv yaac nzueic haic.
  7O maanc fingx mienh aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   Oix zuqc ceng Ziouv nyei njang-laangc caux qaqv.
  8Oix zuqc ceng Ziouv puix ninh njang-laangc nyei mbuox,
   dorh fongc horc nyei ga'naaiv daaih bieqc ninh nyei singx dinc nyei laatc gu'nyuoz.
  9Zaangc Ziouv nyei ziangh hoc oix zuqc zuqv cing-nzengc nyei lui-houx.
   Lungh ndiev mienh aah! Oix zuqc sin zinx jienv yiem Ziouv nyei nza'hmien.
  10Yiem maanc guoqv mbu'ndongx oix zuqc gorngv, “Ziouv zoux hungh.”
   Baamh gen liepc duqv wuonv, maiv maaih haaix nyungc haih ndanc duqv dongz.
   Ninh yaac oix baengh fim nyei siemv maanc fingx.
  11Lungh aah! Oix zuqc njien-youh. Ndau aah! Oix zuqc orn-lorqc.
   Koiv caux yiem koiv nyei yietc zungv ga'naaiv oix zuqc zoz-zoz nyei mbui.
  12Lingh deic caux yiem lingh deic gu'nyuoz nyei yietc zungv ga'naaiv, oix zuqc njien-youh a'hneiv.
  Wuov zanc lomc zaangc nyei yietc zungv ndiangx ziouc njien-youh nyei baaux nzung,
   13yiem Ziouv nyei nza'hmien,
   weic zuqc ninh oix daaih siemv lungh ndiev.
  Ninh oix baengh fim nyei siemv baamh gen,
   yaac longc ninh nyei zien leiz siemv maanc fingx.