97

Ca Ngợi Quyền Uy của CHÚA

  1CHÚA trị vì!
  Hỡi mọi người trên các lục địa, hãy vui mừng;
  Hỡi muôn triệu người ở các hải đảo, khá hân hoan.
  2Mây dày và bóng tối mù mịt bao quanh Ngài;
  Công chính và công lý là nền tảng của ngai Ngài.
  3Lửa hừng đi trước mặt Ngài,
  Thiêu hủy mọi kẻ chống nghịch chung quanh.
  4Các tia chớp của Ngài lóe lên rực sáng khắp thế gian;
  Ðất thấy vậy run lên lẩy bẩy.
  5Các núi đồi tan chảy như sáp trước mặt CHÚA,
  Tức trước thánh nhan của Ðấng Chúa Tể toàn cầu.

  6Các tầng trời rao truyền đức công chính của Ngài;
  Tất cả các dân đều thấy vinh quang của Ngài.
  7Hãy để mọi kẻ thờ lạy các hình tượng bị xấu hổ,
  Tức những kẻ khoe mình về các hình tượng vô tri của chúng.
  Hỡi tất cả các thần, hãy sấp mình xuống thờ lạy Chúa.
  8Si-ôn nghe thế bèn vui mừng,
  Các thiếu nữ của Giu-đa biết vậy đều vui vẻ,
  Vì những phán quyết của Ngài, CHÚA ôi,
  9Vì Ngài, CHÚA ôi, là Ðấng Tối Cao trên khắp đất;
  Ngài vượt trỗi bỏ xa tất cả các thần.

  10Hỡi những người yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác,
  Vì Ngài bảo vệ sinh mạng các thánh đồ của Ngài;
  Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ác.
  11Ánh sáng tỏa rạng trên người ngay lành,
  Niềm vui sẽ đến với người có lòng ngay thẳng.
  12Hỡi những người ngay lành, hãy vui mừng trong CHÚA;
  Hãy dâng lòng biết ơn lên danh thánh của Ngài.