97

Bài hát ca ngợi quyền năng Chúa

  1Chúa là Vua. Cả trái đất hãy reo vui;
   các hải đảo hãy hớn hở.
  2Quanh Ngài có đám mây đen kịt.
   Nước Ngài được xây trên nền chính trực và công bằng.
  3Trước mặt Ngài có đám lửa
   thiêu đốt các thù nghịch Ngài bốn phía.
  4Lằn chớp Ngài chiếu sáng khắp thế gian;
   trái đất thấy liền run sợ.
  5Núi non tan chảy như sáp trước mặt Chúa,
   trước mặt Chúa của cả trái đất.
  6Các từng trời thuật lại lòng nhân từ Ngài
   mọi người thấy vinh hiển Ngài.
  7Những kẻ thờ phụng tượng chạm sẽ bị xấu hổ;
   họ khoe khoang về các thần
   vô dụng của mình.
  Tất cả các thần đều thờ phụng Chúa.
  8Giê-ru-sa-lem nghe liền hớn hở,
   các thành Giu-đa vui mừng.
  Chúng vui mừng vì sự phân xử của Ngài, thưa Chúa.
  9Lạy Chúa, Ngài là Đấng Chí Cao trên khắp đất;
   Ngài được suy tôn trên tất cả các thần.
  10Những ai yêu mến Chúa ghét
   điều ác.
  Chúa chăm nom những kẻ trung tín theo Ngài
   và giải thoát họ khỏi quyền lực của kẻ ác.
  11Ánh sáng chiếu trên những ai làm theo lẽ phải;
   sự vui mừng đi theo những kẻ lương thiện.
  12Hỡi những ai làm theo lẽ phải,
   hãy vui mừng trong Chúa.
  Hãy ca ngợi danh Ngài.