97

Singx Nzung 97

Ziouv Zoux Hungh Yaac Maaih Domh Qaqv

  1Ziouv zoux hungh, bun lungh ndiev ndau-beih njien-youh,
   bun zuangx koiv-nzou a'hneiv.
  2Maaih mbuonx caux hmatv jieqv nyei hmuangx weih gormx ninh,
   zoux horpc nyei jauv caux baengh fim nyei jauv zoux ninh nyei weic nyei gorn-ndoqv.
  3Maaih douz yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx
   buov qui weih gormx ninh wuov deix win-wangv.
  4Ninh nyei mba'lingc bun lungh ndiev njang nzengc.
   Ndau-beih buatc ziouc dongz nzengc.
  5Mbong yiem Ziouv nyei nza'hmien yuqc hnangv mueiz-nzing nor,
   se yiem lungh ndiev nyei Ziouv nyei nza'hmien.
  6Lungh bun cing Tin-Hungh se baengh fim nyei,
   maanc fingx yaac buatc ninh nyei njang-laangc.
  7Bun yietc zungv baaix miuc-fangx nyei mienh zuqc nyaiv,
   dongh ceng maiv lamh longc nyei miuc-fangx nyei mienh.
   Bun maanc zienh puoqv njiec Tin-Hungh nyei nza'hmien.
  8O Tin-Hungh aac, ⟨Si^on⟩ muangx haiz meih dunx nyei sic ziouc a'hneiv.
   Yu^ndaa Mienh yaac orn-lorqc.
  9O Ziouv aac, meih se Yiem Hlang Jiex, gunv lungh ndiev Wuov Dauh.
   Meih yaac yiem gauh hlang jiex maanc zienh.
  10Meih mbuo hnamv Ziouv nyei mienh oix zuqc nzorng orqv nyei sic.
   Ninh beu jienv ninh nyei cing-nzengc mienh nyei maengc.
   Ninh njoux ninh mbuo biaux ndutv orqv mienh nyei buoz-ndiev.
  11Njang ziux jienv kuv mienh,
   hnyouv zingx nyei mienh maaih njien-youh.
  12Meih mbuo kuv mienh aah! Oix zuqc kaux Ziouv njien-youh,
   yaac oix zuqc dor-ziec ninh nyei cing-nzengc mengh.