97

Yêhôwa Jing Pô Kiă Kriê

  1Yêhôwa kiă kriê, brei lăn ala mâo klei hơ̆k mơak;
   brei phung čar ti hang êa ksĭ mâo klei mơak.
  2Knam leh anăn klei mmăt dôk jŭm ñu;
   klei kpă ênô leh anăn klei djŏ jing atur kơ jhưng mtao ñu.
  3Pui nao ti anăp ñu,
   leh anăn čuh phung roh dôk jŭm dar ñu.
  4Kmlă ñu bi mngač lăn ala;
   Boh lăn ƀuh leh anăn ktư̆ yơ̆ng.
  5Jih jang čư̆ lik msĕ si hlĭn ti anăp Yêhôwa,
   ti anăp Khua Yang kơ jih lăn ala.
  6Jih adiê hưn klei kpă ênô ñu,
   leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ƀuh klei guh kơang ñu.

  7Arăng bi hêñ leh jih jang phung kkuh kơ rup yang,
   phung knang kơ rup yang hơăi mang diñu;
   Ơ jih jang yang, kkuh mpŭ bĕ kơ Yêhôwa.
  8Ƀuôn Siôn hmư̆ klei anăn leh anăn mơak,
   phung anak mniê Yuđa hơ̆k kdơ̆k,
   kyua klei ih phat kđi, Ơ Yêhôwa.
  9Kyuadah yơh ih, Ơ Yêhôwa, jing pô ti dlông hĭn kơ jih lăn ala;
   ih mâo klei mpŭ lu hĭn kơ jih jang yang.

  10Brei phung khăp kơ Yêhôwa bi êmut kơ klei jhat;
   Ñu mgang klei hdĭp phung sĭt suôr hŏng ñu;
   Ñu bi mtlaih digơ̆ mơ̆ng kngan phung ƀai.
  11Klei mngač mtrang kơ phung kpă ênô,
   leh anăn klei mơak bi bŏ ai tiê phung kpă.
  12Ơ phung kpă ênô, mơak bĕ diih hlăm Yêhôwa;
   leh anăn hdơr bi mni kơ anăn doh jăk Ñu.