98

Khuyên Hãy Ca Ngợi CHÚA Vì Ðức Công Chính của Ngài

  1Hãy ca ngợi CHÚA bằng một bài ca mới,
  Vì Ngài đã làm những việc lạ lùng;
  Tay phải Ngài và cánh tay thánh Ngài đã đem lại chiến thắng.
  2CHÚA đã biểu lộ ơn cứu rỗi của Ngài;
  Ngài đã bày tỏ đức công chính của Ngài cho muôn dân đều thấy.
  3Ngài nhớ lại tình thương và đức thành tín của Ngài đối với nhà I-sơ-ra-ên;
  Mọi người khắp chân trời góc bể đã thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời chúng ta.

  4Hỡi cả thế giới, hãy lớn tiếng hoan ca chúc tụng CHÚA;
  Hãy nức lòng mừng rỡ và vui vẻ ca hát tôn ngợi Ngài.
  5Hãy hòa giọng với các nhạc khí hát ca tôn vinh CHÚA;
  Hãy nương theo tiếng đàn trỗi các thánh khúc ngợi ca.
  6Hãy thổi kèn và tù và vang lừng lên;
  Hãy lớn tiếng hoan ca trước mặt CHÚA, Vua thiên thượng.

  7Hãy để biển và mọi loài sống trong nó gào vang chúc tụng;
  Hãy để thế giới và mọi loài ở trong nó cất tiếng tung hô.
  8Hãy để các sông ngòi vỗ tay nhiệt liệt;
  Hãy để các núi rừng mừng hát với nhau,
  9Trước mặt CHÚA,
  Vì Ngài sắp đến để phán xét thế gian;
  Ngài sẽ phán xét thế gian dựa theo công lý;
  Ngài sẽ đoán xét muôn dân theo lẽ công bình.