98

Chúa quyền năng và công minh

Bài ca ngợi

  1Hãy hát một bài ca mới cho Chúa vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ.
   Tay phải mạnh mẽ và thánh của Ngài giúp Ngài chiến thắng.
  2Chúa đã dùng quyền năng giải cứu;
   cho muôn dân thấy sự đắc thắng của Ngài dành cho dân tộc Ngài.
  3Ngài nhớ lại tình yêu và sự thành tín mà Ngài dành cho dân Ít-ra-en.
   Các nơi xa xăm của đất đã thấy quyền năng giải cứu của Thượng Đế.
  4Cả thế gian hãy reo hò vui vẻ cho Chúa;
   hãy trỗi tiếng ca và dạo nhạc.
  5Hãy dạo nhạc cho Chúa bằng đờn cầm,
   dùng đờn cầm và âm nhạc.
  6Hãy thổi kèn cùng tù và;
   hãy lớn tiếng hát mừng cho Chúa, là vua.
  7Biển và mọi vật trong biển hãy nổi tiếng ầm ầm lên,
   thế gian và mọi người đang sống trên đất hãy xướng hát lên.
  8Các sông hãy vỗ tay;
   các núi hãy cùng nhau hát mừng.
  9Tất cả hãy hát xướng trước mặt Chúa,
   vì Ngài đến để phân xử thế gian.
  Ngài sẽ phân xử thế gian bằng sự công bằng;
  Ngài sẽ phân xử các dân trong công chính.