98

Vajtswv Yog Tus Kav Lub Ntiajteb

  1Cia li hu ib zaj nkauj tshiab
   qhuas tus TSWV;
  nws tau ua tej txujci uas tseemceeb
   heev!
  Nws kovyeej los ntawm nws lub
   hwjchim thiab nws lub zog.
  2Tus TSWV qhia nws txojkev muaj yeej;
  nws qhia nws lub hwjchim rau txhua
   haivneeg paub.
  3Nws ua raws li tej lus uas nws cog
   tseg rau haivneeg Yixalayees,
  nws ua siab dawb siab zoo thiab hlub
   lawv mus ibtxhis.
  Txhuav haivneeg uas nyob txhua
   qhov puavleej pom peb tus Vajtswv txojkev muaj yeej.

  4Neeg ntiajteb cia li hu nkauj zoo
   siab qhuas tus TSWV;
  cia li hu nkauj qhuas nws thiab zoo
   siab ua nws tsaug!
  5Cia li hu nkauj qhuas tus TSWV!
   Cia li ntaus nkauj nogncas!
  6Cia li tshuab raj thiab tshuab xyu!
  Thiab qw zoo siab qhuas tus
   TSWV uas yog peb tus vajntxwv.

  7Dej hiavtxwv thiab txhua tsav yam
   uas nyob hauv hiavtxwv cia li qw ntshoo nrooj;
  lub ntiajteb thiab txhua yam uas
   nyob hauv lub ntiajteb cia li hu nkauj!
  8Tej dej, nej cia li npuaj teg;
  tej hauv roob, nej cia li hu nkauj zoo
   siab ua ke tabmeeg tus TSWV,
  9rau qhov nws los kav lub ntiajteb
   no lawm.
  Nws yuav kav neeg ntiajteb ntawm
   txojkev ncaj ncees thiab dawbhuv.