98

Singx Nzung 98

Ziouv Zoux Hungh Gunv Lungh Ndiev

Benx diuh singx nzung.
  1Oix zuqc baaux diuh siang-nzung ceng Ziouv
   weic zuqc ninh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  Ninh nyei mbiaauc jieqv buoz caux cing-nzengc qaqv
   bun ninh duqv hingh jiex.
  2Ziouv bun mienh hiuv duqv ninh hingh jiex
   ninh bun maanc fingx hiuv duqv ninh baengh fim nyei.
  3Ninh jangx taux ninh weic I^saa^laa^en Mienh
   maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv yaac hnamv ninh mbuo.
  Gormx lungh ndiev duqv buatc
   mbuo nyei Tin-Hungh duqv hingh jiex.
  4Lungh ndiev mienh aah! Oix zuqc njien-youh nyei heuc jienv ceng Ziouv.
   Cuotv qiex njien-youh nyei baaux nzung ceng ninh.
  5Patv daanh baah baaux nzung ceng Ziouv,
   longc daanh baah patv puix nzung nyei sing-qiex.
  6Longc nzatc caux jorng nyei qiex,
   cuotv njien-youh nyei qiex mbui fungx bun Ziouv, mbuo nyei Hungh Diex.
  7Koiv caux yiem koiv nyei ga'naaiv,
   lungh ndiev caux yiem lungh ndiev nyei ga'naaiv oix zuqc cuotv qiex mbui.
  8Bun zuangx ndaaih mbaix ninh mbuo nyei buoz,
   zuangx mbong oix zuqc lomh nzoih njien-youh nyei baaux nzung
  9yiem Ziouv nyei nza'hmien,
   weic zuqc ninh oix daaih siemv lungh ndiev.
  Ninh oix baengh fim nyei siemv baamh gen,
   yaac longc gong-fim siemv maanc fingx.