98

Yêhôwa Kiă Kriê Lăn Ala

Klei mmuñ hđăp.
  1Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa klei mmuñ mrâo;
   kyuadah ñu ngă leh klei yuôm bhăn.
   Kngan hnuă leh anăn păl doh jăk ñu brei ñu mâo leh klei dưi.
  2Yêhôwa bi êdah leh klei ñu bi mtlaih;
   ñu bi êdah leh klei kpă ênô ñu ti anăp phung găp djuê mnuih.
  3Ñu hdơr leh kơ klei khăp ñu
   leh anăn klei sĭt suôr ñu hŏng sang Israel.
   Jih jang knhal lăn ala ƀuh leh klei bi mtlaih Aê Diê drei.

  4Ur hơ̆k bĕ kơ Yêhôwa, Ơ jih jang phung ti lăn ala;
   ur, mmuñ mơak bĕ, leh anăn mmuñ bi mni bĕ.
  5Mmuñ bi mni bĕ kơ Yêhôwa hŏng đĭng brô̆,
   hŏng đĭng brô̆ leh anăn mmuñ siam,
  6hŏng ki leh anăn hŏng asăp ki bê knô.
   Ur hơ̆k bĕ ti anăp Yêhôwa, Pô jing mtao.

  7Brei êa ksĭ, wăt jih jang mnơ̆ng hlăm ñu,
   Brei lăn ala, wăt phung dôk hlăm ñu, ur hơ̆k bĕ!
  8Brei jih jang êa krông pah kngan;
   brei jih jang čư̆ mmuñ hơ̆k mđrăm mbĭt,
  9ti anăp Yêhôwa, kyuadah ñu hriê phat kđi lăn ala.
   Ñu srăng phat kđi lăn ala hŏng klei kpă ênô,
   leh anăn phung ƀuôn sang hŏng klei djŏ.