98

Ca ngợi quyền năng và sự công chính của Đức Giê-hô-va

  1Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới,
   Vì Ngài đã làm các phép mầu.
  Tay phải và cánh tay thánh của Ngài
   Đã đem chiến thắng về cho Ngài.
  2Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài
   Và bày tỏ đức công chính Ngài trước mặt các nước.
  3Ngài nhớ lại lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài
   Đối với nhà Y-sơ-ra-ên;
  Các đầu cùng đất đã thấy
   Ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.

  4Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va,
   Và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài.
  5Hãy dùng đàn hạc và giọng ca
   Mà tôn ngợi Đức Giê-hô-va!
  6Hãy dùng tiếng kèn và tiếng tù và mà reo mừng
   Trước mặt Vua tức là Đức Giê-hô-va!

  7Nguyện biển và mọi sinh vật trong biển,
   Thế giới cùng những người sống trong đó đều cất tiếng ca vang!
  8Nguyện các sông vỗ tay,
   Núi đồi cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!
  9Vì Ngài đến để phán xét thế gian;
  Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính,
   Và xét xử các dân tộc theo lẽ công bằng.