99

Chúa, vua công bằng và thánh khiết

  1Chúa là Vua.
   Các dân hãy run sợ
   trước mặt Ngài.
  Ngài ngự giữa các con thú bằng vàng có cánh.
   Đất hãy rung động.
  2Chúa của Giê-ru-sa-lem rất vĩ đại;
   Ngài được suy tôn trên khắp
   các dân.
  3Mọi người hãy ca ngợi danh Ngài;
   danh Ngài rất lớn,
  Ngài là Đấng thánh và đáng sợ.
  4Vua có quyền năng, Ngài chuộng công lý.
  Ngài thiết lập sự công bằng;
   Ngài thi hành điều công chính và phải lẽ giữa dân Gia-cốp.
  5Hãy tôn cao Chúa là Thượng Đế chúng ta,
   hãy thờ phụng Ngài nơi bệ chân Ngài.
  Ngài là Đấng thánh.
  6Mô-se và A-rôn là thầy tế lễ
   của Ngài,
   Sa-mu-ên cũng kêu cầu cùng Ngài.
  Họ kêu xin cùng Chúa,
   Ngài liền đáp lời họ.
  7Ngài phán với họ trong trụ mây.
   Họ giữ các qui tắc và luật lệ Ngài ban cho.
  8Lạy Chúa là Thượng Đế chúng tôi,
   Ngài đáp lời họ.
  Ngài cho họ thấy Ngài là Đấng hay tha thứ,
   nhưng sửa trị xứng đáng những hành vi sai lầm của họ.
  9Hãy tôn cao Chúa là Thượng Đế chúng ta,
   hãy cúi xuống thờ phụng Ngài trên núi thánh Ngài,
   vì Chúa, Thượng Đế chúng ta là Đấng thánh.