9

Cảm tạ vì đắc thắng

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Cái chết của Con.” Thi thiên của Đa-vít.

  1Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng ca ngợi Ngài.
   Tôi sẽ thuật lại các phép lạ Ngài đã làm.
  2Tôi sẽ vui mừng vì Ngài;
   lạy Thượng Đế Chí Cao,
   tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
  3Các kẻ thù tôi lùi lại;
   vì cớ Ngài chúng bị vây khốn
   và tiêu diệt.
  4Ngài đã nghe lời than vãn của tôi;
   Ngài ngự trên ngôi và phân xử
   công bằng cho tôi.
  5CHÚA quở trách các quốc gia
   và tiêu diệt kẻ ác;
   Ngài vĩnh viễn xóa sạch tên chúng nó.
  6Kẻ thù tôi bị tiêu diệt đời đời.
   Ngài hủy phá thành của chúng nó;
   không ai còn nhớ đến chúng nữa.
  7Nhưng CHÚA ngự trị đến muôn đời.
   Ngài ngự trên ngôi và phân xử,
  8dùng lẽ công bằng phân xử thế gian;
   Ngài sẽ phân xử chính trực
   cho mọi dân.
  9CHÚA bênh vực kẻ khốn khổ;
   Ngài bênh vực họ khi họ
   lâm cảnh khốn cùng.
  10Những ai biết uy danh CHÚA
   sẽ đặt lòng tin cậy nơi Ngài
   vì Ngài không xua đuổi
   kẻ tìm kiếm Ngài.
  11Hãy ca ngợi CHÚA là vua ngự
   trên núi Xi-ôn.
   Hãy thuật cho các dân biết
   những việc lớn lao Ngài làm.
  12Ngài ghi nhớ kẻ giết người;
  Ngài không quên tiếng kêu
   của kẻ khốn cùng.
  13Lạy CHÚA, xin thương xót tôi.
   Hãy xem kẻ thù hại tôi biết bao nhiêu.
   Đừng để tôi đi qua cổng chết.
  14Rồi tại cửa thành Giê-ru-sa-lem,
   tôi sẽ ca ngợi Ngài;
   tôi sẽ vui mừng vì Ngài đã cứu tôi.
  15Các dân rơi vào hố chúng đã đào.
   Chân chúng vướng phải lưới
   chúng đã giăng.
  16CHÚA đã tỏ mình qua những
   phán quyết công bình của Ngài;
   kẻ ác bị sập bẫy do điều chúng làm.
  Hi-gai-on
  Xê-la
  17Kẻ ác đi xuống mồ
   và những ai quên CHÚA cũng vậy.
  18Nhưng những kẻ khốn cùng
   sẽ không bị quên lãng.
   Hi vọng của kẻ nghèo không bao giờ tiêu mất.
  19Lạy CHÚA, xin đứng dậy phân xử các nước.
   Đừng để các dân tưởng mình mạnh mẽ.
  20Lạy CHÚA, xin hãy dạy họ kính sợ Ngài.
   Các dân nên biết rằng mình
   chẳng qua chỉ là người phàm.
  Xê-la