9

Singx Nzung 9

Ceng Tin-Hungh Weic Ninh Zoux Baengh Fim Nyei Sic

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux “Dorn Zuqc Daic” nyei pou. Ndaawitv zoc nyei nzung.
  1Yie oix longc nzengc hnyouv dor-ziec Ziouv,
   yie oix zunh meih zoux yietc zungv mbuoqc horngh nyei sic.
  2Yie oix weic meih a'hneiv njien-youh.
   O Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh aac, yie oix baaux nzung ceng meih nyei mengh.
  3Yie nyei win-wangv daaux sin tuix nzuonx nyei ziangh hoc,
   ninh mbuo yiem meih nyei nza'hmien ndiqv zuqc ndorpc yaac zuqc mietc.
  4Meih zueiz jienv siemv zuiz nyei weic baengh fim nyei siemv,
   meih yaac baengh fim siemv bun yie duqv longx.
  5Meih hemx ganh fingx mienh, bun orqv mienh zuqc mietc.
   Meih sortv ninh mbuo nyei mbuox guangc taux maanc gouv maanc doic.
  6Win-wangv zuqc baaic zuqc mbaang taux yietc liuz,
  meih baaic waaic ninh mbuo nyei yietc zungv zingh
   hnangv liemh nzungh baeng cuotv nor,
   liemh maiv maaih haaix dauh jangx ninh mbuo.
  7Mv baac Ziouv yietc liuz zueiz jienv ninh nyei weic gunv,
   ninh liepc ninh nyei weic daaih siemv zuiz.
  8Ninh baengh fim nyei siemv lungh ndiev mienh,
   hnyouv zingx nyei siemv maanc fingx.
  9Ziouv zoux wuonv nyei dorngx bun zuqc zeix zuqc hoic nyei mienh kaux,
   zuqc kuonx naanh nyei ziangh hoc maaih lamh kaux dorngx.
  10O Ziouv aac, nyiemc meih nyei mbuox wuov deix oix kaux meih,
   weic zuqc meih maiv guangc lorz meih wuov deix mienh.
  11Oix zuqc baaux nzung ceng yiem ⟨Si^on⟩ nyei Ziouv,
   oix zuqc yiem maanc fingx mbu'ndongx zunh ninh zoux nyei jauv-louc.
  12Weic zuqc ninh zoux jaauv mienh maengc win wuov dauh, yaac jangx ninh mbuo.
   Ninh maiv la'kuqv zuqc zeix zuqc hoic, heuc jienv tov nyei mienh.
  13O Ziouv aah! Tov meih korv-lienh yie.
   Tov meih mangc nzorng yie wuov deix mienh bun yie zuqc nyei kouv naanc.
   Se meih njoux yie yiem zuqc daic nyei gaengh cuotv daaih,
  14weic bun yie yiem Si^on nyei zingh gaengh,
   zunh yaangh ceng meih nyei sic,
   yaac orn-lorqc haic weic zuqc meih njoux yie.
  15Maanc fingx mienh ndortv njiec ninh mbuo ganh wetv nyei kuotv.
   Ninh mbuo nyei zaux yaac zuqc ninh mbuo ganh zaeng nyei mungz nzenc jienv.
  16Ziouv bun mienh hiuv duqv ninh ganh,
   ninh baengh fim nyei siemv zuiz.
   Orqv mienh nyei buoz zoux nyei sic hlopv jienv ninh mbuo ganh. Hikv^gai^on, Selaa
  17Orqv mienh, se la'kuqv Tin-Hungh nyei fingx-fingx mienh,
   zungv zuqc mingh yiem yiemh gen.
  18Ninh maiv zeiz yietc liuz la'kuqv dangx-donx nyei mienh.
   Mienh jomc mienh maiv zeiz yietc liuz maiv lamh hnamv dorngx.
  19O Ziouv aah! Daaih maah! Maiv dungx bun baamh mienh duqv hingh.
   Tov bun maanc fingx yiem meih nyei nza'hmien zuqc siemv.
  20O Ziouv aah! Tov bun ninh mbuo gamh nziex.
   Tov bun maanc fingx zieqv duqv ninh mbuo benx baamh mienh hnangv. Selaa