2

Txojkev Ntseeg uas Muaj Hauvpaus Hauvntsis

1Titus, koj yuav tsum qhia raws li tej zaj tseemceeb uas yog txojkev ntseeg. 2Koj ntuas cov yawg laus kom lawv ua neeg xyuam xim, coj cai thiab paub tswj lawv lub siab; kom lawv muab siab rau ntseeg, muaj lub siab hlub thiab ua siab ntev. 3Koj qhia cov pog laus ib yam nkaus, kom lawv yuav tsum ua lawv lub neej dawbhuv rau Vajtswv tau ntsejmuag. Lawv tsis txhob ua neeg taug xaiv lossis ua neeg quav cawv. Lawv yuav tsum qhia tej zaj zoo rau cov pojniam hluas, 4cov pojniam hluas thiaj paub hlub lawv cov txiv thiab lawv cov menyuam, 5thiab qhia lawv kom lawv paub tswj lawv lub siab, ua neeg dawbhuv, nquag tu vaj tu tsev, ua siab dawb siab zoo thiab mloog lawv cov txiv lus, thiaj yuav tsis muaj leejtwg thuam Vajtswv txojlus.
6Koj qhia cov tub hluas ib yam nkaus, kom lawv paub tswj lawv lub siab. 7Koj yuav tsum ua txhua yam haujlwm zoo rau lawv xyaum. Thaum koj qhia Vajtswv txojlus koj yuav tsum ua tib zoo qhia tiag tiag. 8Koj yuav tsum hais tej lus zoo xwb, lwm tus thiaj yuav tsis muaj lus thuam tau koj. Cov neeg uas ntxub koj lawv yuav txajmuag, rau qhov lawv yuav tsis muaj ib lo lus thuam peb cov ntseeg.
9Koj qhia cov tubqhe kom lawv nyias mloog nyias tus tswv lus, thiab ua txhua yam kom haum tus tswv siab tsis txhob cav ncauj, 10thiab tsis txhob qee tus tswv tug. Lawv yuav tsum ua lawv lub neej rau sawvdaws pom hais tias lawv yog cov tubqhe uas ncaj ncees. Yog lawv ua li ntawd sawvdaws yuav saib taus Vajtswv tus uas yog peb tus cawmseej tej lus qhia.
11Rau qhov Vajtswv twb qhia txojkev dim txim uas nws pub dawb dawb rau sawvdaws rau peb paub lawm. 12Vajtswv ua li ntawd twb yog nws xav kom peb mloog nws lus, thiab tso peb tej kev phem kev qias tseg. Thiab kom peb paub tswj peb lub siab, ua tau neeg ncaj ncees thiab ua peb lub neej kom Vajtswv tau ntsejmuag, 13rau qhov peb tabtom cia siab ntsoov tos hnub uas Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej rov qab los. Nws yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. 14Yexus Khetos tau muab nws txojsia los txhiv peb kom peb dim txhua yam kev phem, thiab pab peb txhua tus uas nws tau xaiv cia lawm kom peb ua tau neeg zoo kawg nkaus, thiab kom peb muaj lub siab kub lug ua txhua yam haujlwm zoo.
15Koj qhia cov ntseeg thiab kom lawv ua raws li tej lus uas kuv qhia rau koj lawm, rau qhov koj yeej muaj cuabkav hais lawv. Yog li ntawd, tsis txhob cia leejtwg saib tsis taus koj.