2

Mta Klei Đăo Doh Sĭt

1Ƀiădah bi kơ ih, brei ih mtô mta klei đăo djŏ sĭt. 2Mtă kơ phung êkei mduôn dôk djŏ hnơ̆ng, ênuah ênô, thâo răng, dôk kjăp hlăm klei đăo, hlăm klei khăp, leh anăn hlăm klei gĭr. 3Mtă kơ phung mniê mduôn msĕ mơh brei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng klei doh jăk, amâo jing mnuih mčeh luar amâodah jing hlŭn kơ kpiê ôh. Brei diñu mtô ya jing jăk, 4leh anăn bi hriăm phung mniê hlăk ai khăp kơ ung leh anăn phung anak diñu, 5dôk djŏ hnơ̆ng, dôk ênuah, thâo mă bruă hlăm sang, êmhač, thâo đup gưt kơ ung diñu, čiăng đăm arăng mưč kơ klei Aê Diê blŭ ôh. 6Msĕ mơh mtă kơ phung êkei hlăk ai brei dôk djŏ hnơ̆ng. 7Hlăm jih jang klei bi êdah ih pô jing klei bi hmô hlăm bruă jăk, leh anăn hlăm klei ih mtô bi êdah klei doh jăk, klei năng, 8klei blŭ bi djŏ arăng amâo dưi ƀuah ôh, čiăng kơ pô roh srăng hêñ, amâo mâo sa mta klei dưi blŭ jhat kơ drei ôh. 9Mtă kơ phung hlŭn đup gưt kơ khua diñu, bi mơak kơ phung khua hlăm djăp mta klei; amâo blŭ bi kdơ̆ng ôh, 10amâo tlĕ ôh, ƀiădah mă bruă hŏng klei sĭt suôr klă, čiăng kơ hlăm djăp mta klei, diñu dưi bi guh kơang mta klei đăo kơ Aê Diê, Pô Bi Mtlaih drei.
11Kyuadah klei Aê Diê pap ba brei klei bi mtlaih bi êdah leh kơ jih jang mnuih. 12Klei pap anăn bi hriăm drei brei hngah klei amâo thâo mpŭ kơ Aê Diê leh anăn klei tluh tui si lăn ala, leh anăn dôk hdĭp hŏng klei êngeh, kpă ênô, leh anăn thâo mpŭ kơ Aê Diê hlăm ênuk anei, 13êjai dôk guôn klei drei čang hmăng jăk mơak, klei bi êdah klei guh kơang Aê Diê prŏng leh anăn Pô Bi Mtlaih drei, Yêsu Krist. 14 Ñu jao leh Ñu pô kyua drei čiăng bi tui drei mơ̆ng jih jang klei wê, leh anăn čiăng bi doh jăk drei pioh kơ Ñu pô sa phung ƀuôn sang hur har kơ bruă jăk.
15Mtô bĕ klei anăn; mđĭ ai leh anăn ƀuah hŏng jih klei kơhưm. Đăm brei ôh arăng bi êmut kơ ih.