3

Ŏ́c Patâp Yỗn Tỗp Sa‑âm

1Mới cóq atỡng loah máh cũai sa‑âm yỗn alới trĩh máh cũai sốt tâng dỡi nâi. Cóq alới thrũan ễ táq dũ ranáq o. 2Cũai sa‑âm tỡ têq voŏq sâuq tễ cũai canŏ́h. Ma cóq alới ỡt ratoi cớp dũ náq cũai. Cóq alới bữn mứt khũn cớp laviei chóq cũai canŏ́h.
3Tễ nhũang hái la cũai sacũl tê. Hái tỡ trĩh, cớp hái tamứng níc parnai noau raphếq. Ngkíq tỗ hái cỡt samoât cũai sũl yỗn ranáq sâuq, cớp tỗ hái yoc ễ puai níc ngê sâuq. Hái ra‑ũan, hái sa‑on cumíq níc. Khân noau kêt hái, chơ hái kêt loah cũai ki tê. 4Ma toâq tangái Yiang Sursĩ apáh yỗn hái dáng án ayooq hái, cớp án ễ chuai hái, 5tangái ki án chuai amoong hái. Án tỡ bữn chuai amoong hái cỗ hái táq ranáq tanoang o. Ma án chuai amoong hái cỗ án sâng sarũiq táq. Lứq Yiang Sursĩ toâp táh lôih hái, nhơ Raviei án ariau mứt pahỡm hái yỗn bráh. Cớp án yỗn hái bữn mứt tamái ễn, ariang hái mbỡiq sễt loah. 6Lứq Yiang Sursĩ yỗn hái bữn Raviei án cỡt sốt tâng mứt pahỡm hái cỗ nhơ tễ Yê-su Crĩt, án ca chuai amoong hái. 7Cỗ nhơ Yê-su Crĩt chuai miat hái, ngkíq hái cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Cớp Yiang Sursĩ yỗn hái chống tê máh mun án pruam dŏq yỗn máh con án. Ngkíq hái ngcuang bữn tamoong mantái tê.
8Máh ŏ́c nâi la pĩeiq nheq. Cứq yoc mới atỡng níc ŏ́c nâi yỗn cũai sa‑âm Yiang Sursĩ, dŏq alới chanchớm táq ống ranáq o sâng. Máh ŏ́c nâi bữn kia nheq, cớp têq chuai nheq tữh cũai. 9Cứq yoc mới viaq tễ alới ca blớh tỡ cỡt ŏ́c, tễ alới ca yoc ễ ralỗih cớp mới tễ phễp rit tỗp I-sarel, cớp tễ choâiq noau chĩc ramứh achúc achiac alới. Khân ralỗih cỗ tian tễ ŏ́c nâi, ki tỡ bữn kia ntrớu. 10Khân bữn noau tễ tỗp anhia ma yoc ễ mut cayoah tỗp anhia yỗn cỡt tỗp ngcớt ễn, cóq mới sưoq cũai ki bar trỗ. Vớt ki, khân án noâng ễ táq ngkíq, ki mới tuih aloŏh chíq án. 11Lứq mới dáng cũai samoât ngkíq bữn mứt loâi lứq. Ŏ́c lôih ki táq yỗn tỗ án dáng bữm án táq tỡ pĩeiq.

Ŏ́c Patâp Canŏ́h Yỗn Atĩt

12Toâq cứq ớn A-tama tỡ la Ti-chacơ toâq pỡ mới, cứq yoc mới pỡq toâp pỡ cứq tâng vil Nacô-buli. Cứq yoc ễ ỡt tâng vil ki toau nheq casâi sangễt. 13Cớp cứq sễq mới chuai Sê-na cớp Ablô. Sê-na la cũai atỡng phễp rit. Crơng ntrớu alới ŏ́q dŏq pỡq rana, cứq sễq mới chuai alới yỗn bữn crơng ki. 14Cóq mới atỡng máh cũai tâng tỗp hái rien cutóng táq níc ranáq o. Ngkíq nŏ́q têq hái chuai tỗp hái bữm. Chỗi yỗn alới ỡt miat sâng; ŏ́c ki tỡ bữn kia ntrớu.
15Nheq tữh cũai ỡt cớp cứq, alới cơiq parnai cahan mới tê. Sễq mới cubán cusũan máh yớu ca bữn muoi mứt cớp hái cớp sa‑âm machớng hái. Cứq sễq Yiang Sursĩ chuai miat nheq tữh anhia.