Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Khua Pô Mtô Čih dŭm klei mĭn kơ sa čô pô “hriăm êlam” sa čô pô dôk bi mĭn êlam kơ klei hdĭp bhiâo anei leh anăn mnuih bŏ hŏng klei rŭng răng, klei jhat ƀai leh anăn klei čang hmăng amâo sĭt ôh, leh anăn klah čŭn lač snei “Klei hdĭp jing hơăi mang”. Ñu amâo dưi thâo jih ôh hdră êlan Aê Diê, jing Pô ksiêm dlăng klei hdĭp mnuih. Wăt tơdah snăn, ăt mâo klei mtrŭt brei jih jang mnuih mâo klei gĭr, leh anăn thâo yua jih klei pap Aê Diê brei êjai hruê găl.
 Mâo đa đa klei mĭn kơ phung hriăm êlam anei jing amâo jăk ôh leh anăn tăp năng jing klei êdu ai. Ƀiădah jih klei truh anei jing sa kdrêč hlăm Klei Aê Diê Blŭ čiăng kơ drei ƀuh klei đăo tui si Klei Aê Diê Blŭ jing djăp ênŭm bi êdah jih klei khăng bi êdu ai amâodah klei đing. Lu pô mâo klei bi juh tơdah ƀuh rup diñu pô hlăm hdruôm hră anei, leh anăn ăt hlăm Klei Aê Diê Blŭ anei mơh dưi ƀuh jih klei mĭn awăt leh anăn klei čang hmăng jăk hlăm Khua Yang čiăng kơ klei hdĭp anei srăng mâo sa ênoh yuôm sĭt.

Jar

Klei hdĭp mâo ênoh yuôm sĭt mơ̆? (1:1–2:26)
Klei mtô kơ klei hdĭp (3:1–11:8)
Klei mtă knhal tuč (11:9–12:8)
Klei klah čŭn (12:9-14)