10

Kev ruag le tug nqe

  1Yoov tuag ua rua tej roj tsw qaab
   tsw ntxhab lawm,
  txujkev ruag mivntswv xwb
   nyaav dua tug tswvyim hab lub koob meej.
  2Tug kws muaj tswvyim lub sab
   coj nwg moog rua saab xws,
  tassws tug ruag lub sab
   coj nwg moog rua saab txhum phem.
  3Thaus tug tuabneeg ruag taug kev,
   nwg yeej tsw paub qaabhau,
  nwg tug cujpwm ua rua suavdawg pum tas
   nwg yog tug ruag.
  4Yog tug thawj npau tawg rua koj,
   koj tsw xob tawm ntawm koj lub chaw moog,
  vem qhov kws ua sab ntev
   yuav ua rua nwg zaam txem tau.
  5Muaj ib yaam phem kws kuv pum
   huv qaab lub nub,
   yog tej kev txhum kws tug thawj ua.
  6Tsaa tug ruag nyob lub rooj sab,
   qhau tug nplua nuj nyob lub rooj qeg.
  7Kuv pum tej qhev caij neeg,
   hab pum tej thawj moog kwtaw
   yaam le tej qhev.
  8Leejtwg khawb qhov ca,
   nwg yuav poob rua huv qhov ntawd,
  leejtwg tho phaab ntsaa nkaag rua huv,
   naab yuav tum nwg.
  9Leejtwg txaam pob zeb,
   pob zeb yuav raug tug hov mob,
  leejtwg phua ntoo,
   ntoo yuav ua rua nwg raug ceblaaj.
  10Yog taus npub lawm, tsw muab huv kuas ntse,
   yug yuav tsum swv zug heev dua,
   tassws tswvyim yuav paab ua tau kuas tav.
  11Yog naab tum ua ntej kws tsw tau
   muab cob kuas seej,
  tug kws cob naab
   tsw muaj qaabhau daabtsw.
  12Tug kws muaj tswvyim lub qhov ncauj tej lug
   ua kuas nwg tau koob moov,
  tug kws ruag tug nplaig
   yuav rov ua rua nwg puam tsuaj.
  13Nwg chiv has tej lug tsw thoob tswb
   tawm huv lub qhov ncauj lug,
  mas thaus kawg yuav has tej lug
   kws ruag phem kawg le.
  14Tug ruag ncauj ntau has tsw txawj taag le.
   Tuabneeg tsw paub tas
   yuav tshwm xwm daabtsw lug.
  Leejtwg yuav has tau tas thaus dua nwg lawm
   yuav muaj daabtsw tshwm lug?
  15Tug ruag tej num ua rua nwg txug sav,
   nwg tsw paub txujkev
   kws nkaag moog rua huv lub nroog.
  16Lub tebchaws 'e, koj yuav raug txom nyem
   rua thaus koj tug vaajntxwv
   yog mivnyuas yau,
  hab koj cov thawj paam noj paam haus
   ua lomzem rua thaus taagkig.
  17Lub tebchaws 'e, koj yuav tau moov zoo
   rua thaus koj tug vaajntxwv yog keeb vaaj,
  hab koj cov thawj noj haus lawv swjhawm
   sub txhad muaj zug
   tsw yog qaug dej qaug cawv.
  18Vem yog cis nkeeg
   ruv tsev txhad luv pob taag,
  hab vem yog cis nkeeg puag teg puag taw,
   lub tsev txhad xaw quas ntsuav.
  19Zaub mov ua rua muaj kev lomzem zoo sab,
   cawv txwv maab ua rua lub neej xyiv faab,
   nyaj txag ua rua muaj txhua yaam.
  20Tsw xob tshev foom vaajntxwv,
   txawm yog huv koj lub sab los tsw xob tshev,
  hab tsw xob tshev foom cov nplua nuj
   huv koj lub txaaj pw,
  tsaam tes ib tug noog sau nruab ntug
   tsua coj koj tej lug moog,
  lossws tug kws muaj kauj tis
   yuav pav koj zaaj.