10

1Yoov tuag ua rau hwj roj tsw qab tsw phem, thiab txojkev ruam uas me me yuav ua rau lub tswvyim uas loj ploj tas.
2Raws li ibtxwm mas tus neeg ntse tsuas ua qhov yog, thiab tus neeg ruam thiaj ua tej yam uas tsis yog xwb. 3Cov neeg ruam txawm yog lawv mus qhov twg los lawv tus yamntxwv yeej qhia rau luag paub hais tias lawv yog neeg ruam.
4Yog koj tus thawjtswj npautaws rau koj, koj tsis txhob khiav tso koj tes haujlwm tseg, rau qhov kev ua siab ntev thiaj tav tau txojkev chim.
5Tej kev phem uas kuv pom nyob hauv lub qab ntuj no yog tej uas cov thawjcoj ua tsis ncaj xwsli: 6muab cov neeg ruam los tuav lub meejmom siab, tiamsis muab cov neeg muaj txiag npluanuj los tuav lub meejmom qis. 7Kuv pom cov neeg ua qhev caij nees thiab cov nomtswv mus kotaw ib yam li cov qhev.
8Yog leejtwg khawb qhov, tus ntawd yeej yuav poob rau hauv lub qhov ntawd; thiab yog leejtwg rhuav phabntsa, nab yuav tom tus ntawd. 9Yog leejtwg txaug pobzeb, pobzeb yuav tais tus ntawd; yog leejtwg phua ntoo, ntoo yuav raug tus ntawd. 10Yog koj rab taus npub lawm, koj tsis hov, yuav qig koj lub zog heev. Tiamsis lub tswvyim pab tau koj ua haujlwm tiav. 11Yog koj xub cia nab tom tau koj ces koj ntxias tsis tau nab lawm. 12Tej lus uas tus neeg txawj ntse hais ua rau luag qhuas nws, tiamsis tej lus uas tus neeg ruam hais ua rau nws poob ntsejmuag. 13Yog nws pib hais tej lus ruam, thaum kawg yuav ua rau muaj kev chim thiab npautaws. 14Tus neeg ruam tham ib zaj tas pib ib zaj tuaj.
 Tsis muaj leejtwg paub tej uas yuav tshwmsim los yav tom ntej, thiab tsis muaj leejtwg qhia tau hais tias tom qab uas tuag lawm yuav muaj dabtsi tshwmsim.
15Tus neeg ruam uas tsis paub nrhiav kev rov qab mus tsev mas ua rau nws sab heev.
16Lub tebchaws uas tus vajntxwv tseem hluas thiab cov nomtswv pheej muaj rooj noj rooj haus tsheej taghmo mas yuav raug kev puastsuaj. 17Tiamsis lub tebchaws uas tus vajntxwv paub txiav txim siab ua qhov zoo, thiab cov thawjcoj uas noj haus muaj caij muaj nyoog, lawv tswj tau lawv thiab tsis quav cawv mas yog lub tebchaws uas tau koob hmoov.
18Tus txivneej uas tubnkeeg kho nws lub rutsev ces lub tsev yuav xau nag thiab pob puas tas.
19Rooj noj rooj haus yuav ua rau koj zoo siab thiab cawv txiv hmab yuav ua rau koj kaj siab, tiamsis yog koj tsis muaj nyiaj txiag, koj yeej tsis tau tej ntawd.
20Tsis txhob thuam koj tus vajntxwv, txawm yog yuav xav twjywm xwb los tsis txhob xav li, thiab tsis txhob thuam cov neeg npluanuj, txawm yog yuav sib ntxhis twjywm hauv koj lub txaj los tsis txhob ntxhis li. Nyob tsam ces noog yuav coj koj tej lus mus hais qhia rau luag paub.