10

Hngongx Nyei Jauv Cuotv Nyei Sic

  1Mungz daic zoux bun ndaang nyei youh zueix mingh.
   Diqv dien hngongx nyei jauv yaac haih zoux waaic cong-mengh caux njang-laangc.
  2Cong-mengh mienh nyei hnyouv dorh ninh oix zoux horpc.
   Mienh hngongx mienh nyei hnyouv dorh ninh mingh zoux dorngc.
  3Mienh hngongx mienh yangh gan jienv jauv mingh, ninh maiv jangx haaix nyungc.
   Ninh ganh zungv bun zuangx mienh zieqv duqv ninh se mienh hngongx mienh.
  4Se gorngv gunv meih wuov dauh qiex jiez meih, maiv dungx cuotv meih nyei dorngx,
   weic zuqc hnyouv nyienz duqv, haih tengx simv nqoi, maiv benx sic hlo.
  5Yie buatc yiem seix zaangc maaih yietc nyungc orqv sic,
   se benx yietc nyungc dorngc nyei sic yiem zoux hlo gunv sic mienh cuotv daaih,
  6se duqv liepc mienh hngongx mienh faaux hlang nyei weic,
   butv-zoih mienh zueiz aiv nyei weic.
  7Yie buatc zoux nouh nyei mienh geh maaz,
   yaac buatc zoux hlo nyei mienh yangh jauv hnangv nouh nor.
  8Haaix dauh wetv kuotv, nziex ninh zuqc ndortv kuotv gu'nyuoz.
   Haaix dauh mborqv tong laatc, nziex naang haih nyorqv ninh.
  9Haaix dauh zuqc la'bieiv, nziex la'bieiv haih hoic ninh mun.
   Haaix dauh piqv ndiangx-ndongh, nziex zuqc ndiangx hoic ninh.
  10Se gorngv bouv ndorngv mingh, mienh yaac maiv nzioux laic,
   ninh oix zuqc longc qaqv camv.
   Mv baac cong-mengh haih tengx mienh zoux duqv cuotv.
  11Maiv gaengh zoux faatv bun naang ziouc zuqc naang nyorqv ndaangc,
   nqa'haav zoux faatv bun naang nyei mienh maiv duqv haaix nyungc aqv.
  12Cong-mengh mienh nyei nzuih gorngv cuotv maaih en-zingh nyei waac,
  mv baac mienh hngongx mienh nyei nzuih haih mietc ganh.
  13Mienh hngongx mienh nyei nzuih jiez gorn gorngv benx hngongx nyei waac,
   setv mueiz waac benx orqv nyei buv longh buv dangv waac.
  14Mienh hngongx mienh gorngv waac camv.
  Maiv maaih mienh hiuv duqv
   oix maaih haaix nyungc sic cuotv,
  maiv maaih haaix dauh haih mbuox ninh,
   ninh daic mingh nqa'haav maaih haaix nyungc sic.
  15Mienh hngongx mienh laauh luic bun ganh kouv,
   ninh zungv lorz maiv buatc jauv bieqc zingh.
  16O deic-bung aac, se gorngv meih nyei hungh benx hnyangx-jeiv lunx nyei mienh,
   meih nyei jien lungh ndorm mbenc nyanc mbenc hopv zoux nauc nyitc,
   meih zuqc kouv aqv.
  17O deic-bung aac, se gorngv meih nyei hungh diex benx zoux hlo nyei mienh nyei dorn,
   meih nyei jien yaac ziux horpc nyei ziangh hoc mbenc hnaangx,
   yaac nyanc weic duqv qaqv, maiv zeiz weic hopv diuv nquin,
   meih ziouc maaih orn-lorqc.
  18Laaix mienh lueic, biauv-ngorh biopc njiec,
   laaix buoz lueic, biauv ndiepv mbiungc.
  19Mbenc hnaangx hlo nyei se weic bun mienh zoux jorm, jatv,
   a'ngunc diuv bun mienh nyei maengc njien-youh.
   Nyaanh yaac haih bun mienh zoux duqv nyungc-nyungc.
  20Maiv dungx zioux hungh diex
   liemh maiv dungx yiem hnyouv zioux,
   yaac maiv dungx yiem gen zioux butv-zoih mienh.
  Nziex ndaamv-lungh nyei norqc haih ndaam meih nyei waac mingh,
   maaih ndaatv nyei ga'naaiv haih zunh meih gorngv nyei waac.