10

Klei Truh Kyua Klei Mluk

  1Ruê djiê leh brei êa ƀâo mngưi ƀâo brŭ;
   msĕ snăn mơh klei mluk ƀiă dưi bi luč klei thâo mĭn leh anăn klei mpŭ.
  2Ai tiê sa čô mnuih thâo mĭn klĭng phă klei djŏ,
   ƀiădah ai tiê sa čô mluk klĭng phă klei čhuai.
  3Wăt tơdah pô mluk êbat ti êlan,
   ñu kƀah klei mĭn
   leh anăn ñu bi êdah kơ grăp čô ñu jing pô mluk.
  4Tơdah pô kiă kriê đĭ ai ngêñ kơ ih,
   đăm ih đuĕ ôh mơ̆ng anôk ih,
   kyuadah klei gưt kơ ñu srăng bi hlao klei soh prŏng.

  5Mâo sa klei jhat kâo ƀuh leh ti gŭ yang hruê,
   klei sa čô khua kiă kriê ngă klei čhuai.
  6Pô mluk dôk gŭ ti anôk dlông,
   leh anăn phung mdrŏng dôk ti gŭ.
  7Kâo tuôm ƀuh leh phung hlŭn đĭ aseh,
   leh anăn phung khua êbat jơ̆ng msĕ si hlŭn.

  8 Hlei pô klei ƀăng srăng lĕ hlăm ƀăng anăn,
   leh anăn sa drei ala srăng kĕ pô ƀoh mtih.
  9Hlei pô krah boh tâo srăng êka hŏng boh tâo,
   leh anăn pô blah kyâo mâo klei jŭ jhat mơ̆ng kyâo anăn.
  10Tơdah mta jông băl leh,
   leh anăn arăng amâo asah ñu ôh,
  arăng srăng yua klei ktang lu hĭn;
   ƀiădah klei thâo mĭn đru arăng mâo klei dưi.
  11Tơdah ala kĕ êlâo arăng bi ƀlum ñu,
   pô bi ƀlum amâo jing yuôm ôh.
  12Klei sa čô thâo mĭn blŭ bi truh klei arăng pap kơ ñu,
   ƀiădah êlah sa čô mnuih mluk bi rai ñu pô.
  13Tal êlâo kơ klei ñu blŭ jing mluk,
   leh anăn klei knhal tuč kơ klei ñu blŭ jing klei khŏ.
  14Sa čô mnuih mluk blŭ lu,
   amâo mâo sa čô mnuih ôh thâo ya srăng truh,
   leh anăn hlei pô dưi hưn kơ ñu klei srăng truh kơ ñu êdei?
  15Bruă sa čô mluk bi êmăn ñu pô,
   ñu amâo thâo bĭt êlan nao kơ ƀuôn prŏng ôh.
  16Knap mñai yơh kơ ih, Ơ čar, tơdah mtao ih jing sa čô hđeh,
   leh anăn phung khua ih mâo klei huă mnăm prŏng jih hruê!
  17Mơak yơh kơ ih, Ơ čar, tơdah mtao ih jing anak phung arăng mpŭ,
   leh anăn phung khua ih mâo klei huă mnăm djŏ mông,
   čiăng mâo klei ktang, amâo djŏ ôh čiăng kơ kpiê ruă!
  18Kyua klei alah čuôr sang dlưh,
   leh anăn kyua klei dôk mang sang ƀrôč.
  19Arăng mkra mnơ̆ng ƀơ̆ng huă pioh kơ klei tlao,
   kpiê bi mơak klei hdĭp arăng,
   leh anăn prăk đru jih klei arăng čiăng.
  20Wăt hlăm klei mĭn ih, đăm tăm pah mtao ôh,
   kăn tăm pah rei kơ mnuih mdrŏng hlăm adŭ ih pĭt,
  kyuadah sa drei čĭm hlăm êwa srăng djă ba asăp ih,
   amâodah sa drei mnơ̆ng mâo siap srăng hưn klei anăn.