11

Tug muaj tswvyim lub neej

  1Ca le muab koj lub ncuav nrum rua huv dej,
   tsua qhov dhau ntau nub
   koj yuav rov pum hab.
  2Ca le muab nyaj txag hov txhua chaw faib
   rua xyaa qhov lossws yim qhov kuj tau,
  tsua qhov koj tsw paub tas
   yuav muaj yaam phem twg tshwm lug
   rua huv nplajteb.
  3Yog cov fuab muaj naag puv nkaus,
   kuj yuav tso lug rua huv nplajteb,
  yog ntoo qaug rua saab peg los saab nraag,
   yog qaug rua hovtwg
   yeej yuav nyob qhov ntawd.
  4Tug kws tshuaj saib tej cua
   nwg yuav tsw tseb noob,
  tug kws saib tej fuab
   nwg yuav tsw sau qoob.
5Koj tsw paub tas cua ntsawj moog rua hovtwg, hab tsw paub tas tug ntsuj plig lug rua huv tej pob txhaa kws nyob huv lub plaab mivnyuas tau le caag, mas koj kuj tsw paub txug Vaajtswv kws tswm txhua yaam huvsw teg num.
6Thaus taagkig ca le tseb koj tej noob, hab thaus tsaus ntuj tsw xob nkaum teg, tsua qhov koj tsw paub tas yaam twg yuav vaam meej, yog yaam nuav los yaam tod, lossws ob yaam puavleej yuav vaam meej ib yaam nkaus.
7Qhov kaaj yog qhov kws zoo sab, hab qhov kws lub qhov muag pum lub nub yog qhov kws zoo sab xyiv faab.
8Yog leejtwg muaj txujsa nyob ntau xyoo, ca nwg zoo sab xyiv faab rua txhua xyoo ntawd huvsw. Tassws ca nwg ncu txug tas qhov tsaus ntuj yuav nyob moog ntau nub. Txhua yaam kws yuav tshwm lug kuj yog qhuav qhawv xwb.

Taw qha cov hluas

9Tug hluas 'e, koj ca le zoo sab rua thaus koj tseed hluas, hab ca koj lub sab ua rua koj xyiv faab rua thaus koj tseed hluas. Koj ca le ua koj lub neej lawv le koj lub sab ntshaw hab lawv le koj lub qhov muag pum zoo. Tassws ca le paub tas vem yog txhua yaam kws koj ua nuav Vaajtswv yuav txav txem rua koj.
10Ca le muab txujkev txhawj xeeb txav tu nrho huv koj lub sab, hab rhu tej kev mob huv koj lub cev moog, vem qhov kws hluas hab chiv nto hluas hov kuj yog qhuav qhawv xwb.