11

Tej uas Tus Neeg Txawj Ntse ua

1Muab koj tej nyiaj coj mus rau cov neeg txawv tebchaws ua lag ua luam, muaj ib hnub twg koj thiaj yuav tau pajlaum. 2Muab koj tej nyiaj coj mus tso rau ntau qhov, yog koj yimhuab tso rau ntau qhov yimhuab zoo xwb, rau qhov koj tsis paub hais tias yuav muaj xwm dabtsi los raug koj hauv lub ntiajteb no.
3Tsob ntoo yuav vau mus rau seem twg los xij, tus cav ntoo yuav nyob qhov ntawd mus li. Thaum twg muaj huab tsaus nti los ces yog yuav los nag xwb. 4Yog leejtwg tos kom cua tus thiab huab cua zoo ces tus ntawd yuav cog tsis tau ib yam dabtsi thiab tsis muaj qoobloo sau li. 5Vajtswv yog tus tsim txhua tsav yam; koj yeej tsis totaub tej uas Vajtswv ua ib yam li koj tsis totaub hais tias yog li cas thiaj muaj taus txojsia rau hauv leej niam plab. 6Mus cog qoobloo thaum sawv ntxov thiab thaum yuav tsaus ntuj, rau qhov koj twb tsis paub hais tias cov twg yuav hlob zoo dua, cov no los cov tod lossis ob co yuav hlob zoo ib yam nkaus.
7Tus uas pom duab hnub ci thaum nruab hnub mas txaus siab heev. 8Cia li txaus siab rau lub caij lub nyoog uas koj nyob dhau los lawm. Txawm yog koj yuav ua neej nyob pestsawg xyoo los xij, nco ntsoov hais tias koj yuav nyob tsis ntev lawm. Yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas koj cia siab li.

Lus Qhuab Ntuas Cov Hluas

9Cov hluas, thaum nej tseem hluas cia li txaus siab rau nej lub neej hluas. Cia li ua raws li nej lub siab xav thiab ntshaw. Tiamsis nco ntsoov hais tias Vajtswv yuav txiav txim rau nej raws li txhua yam uas nej tau ua.
10Tsis txhob cia tej kev nyuaj siab thiab kev mob kev nkeeg los raug nej lub neej hluas uas tsis muaj qabhau.