11

Cong-Mengh Mienh Zoux Nyei Sic

  1Zorqv meih nyei laangh ziqc haaz njiec wuom-minc,
   weic zuqc nqa'haav ziex hnoi meih ziouc aengx lorz buatc daaih.
  2Zorqv buonc bun siec dauh mienh,
   zungv bun taux hietc dauh,
  weic zuqc meih maiv hiuv duqv
   yiem naaiv lungh ndiev oix maaih haaix nyungc zeqc naanc.
  3Se gorngv mbuonx maaih wuom buangv,
   ninh ziouc dox njiec ndau-beih aqv.
  Maiv gunv ndiangx nauv mingh naamh bung fai baqv bung,
   nauv njiec haaix norm dorngx ziouc yiem wuov aqv.
  4Haaix dauh mangc nziaaux ziouc maiv haaz nyim,
   haaix dauh mangc mbuonx maiv duqv gaatv mbiauh.
  5Hnangv meih maiv hiuv duqv nziaaux yiem haaix diuc jauv daaih,
   fai yiem maa nyei ga'sie, gu'nguaaz nyei mbungv hnangv haaix nor haih benx daaih,
  fih hnangv nyei meih maiv haih mengh baeqc Tin-Hungh,
   dongh Zeix Maanc Muotc Wuov Dauh, zoux nyei gong.
  6Lungh ndorm meih oix zuqc haaz meih nyei nyim,
   lungh maanz-hmuangx yaac maiv dungx bun meih nyei buoz dingh,
  weic zuqc meih maiv hiuv duqv haaix nyungc cuotv daaih longx,
   lungh ndorm haaz nyei fai lungh muonz haaz nyei,
   fai i nyungc zungv fih hnangv longx nyei.
  7Njang m'daaih longx nyei,
   m'zing buatc mba'hnoi ziouc haiz a'hneiv nyei.
  8Se gorngv mienh ziangh duqv camv-hnyangx,
   gunv bun mienh a'hneiv naaiv deix yietc zungv hnyangx-daauh,
  mv baac bun ninh jangx taux hmuangx nyei hnoi-nyieqc
   weic zuqc naaiv deix hnoi-nyieqc zungv maaih camv.
   Nyungc-nyungc cuotv daaih nyei sic se kungx-morngh.

Kuinx Mienh Lunx Mienh

  9Mienh lunx mienh aac, yiem meih hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc gunv orn-lorqc.
   Yiem meih lunx nyei hnoi-nyieqc gunv bun meih nyei hnyouv njien-youh.
  Meih nyei hnyouv oix zoux nyei gunv zoux,
   meih nyei m'zing buatc haaix nyungc gunv mangc aqv.
  Mv baac oix zuqc hiuv duqv ziux meih zoux nyei naaiv deix yietc zungv sic,
   Tin-Hungh oix siemv.
  10Hnangv naaic, oix zuqc yiem hnyouv zorqv cuotv nzauh faanh nyei sic,
   yaac simv nqoi haaix nyungc hoic meih nyei sin zuqc kouv,
   weic zuqc nin dorng ziepc betv nyei ziangh hoc se kungx-morngh nyei sic.