11

Ƀañ Tơpŭng Ƀơi Jơlah Ia

  1Glŏm tơbiă bĕ ƀañ tơpŭng ih čơmah ƀơi jơlah ia,
   yuakơ tơdơi kơ anŭn lu hrơi ih či hơduah ƀuh glaĭ ƀañ anŭn yơh.
  2Pha brơi bĕ črăn kơ tơjuh ƀôdah kơ sapăn čô,
   yuakơ ih ƀu thâo ôh hơget tơlơi truh sat či rai ƀơi anih lŏn anai.

  3Tơdah kơthul bă hăng ia,
   kơthul anŭn či hơjan trŭn pơ lŏn tơnah yơh.
  Sa phŭn kơyâo rơbuh nao gah thu̱ng ƀôdah gah dư̱r,
   ƀơi gah anih rơbuh anŭn yơh kơyâo anŭn či dŏ.
  4Hlơi pô lăng kơ angĭn, ñu anŭn ƀu či jŭ pla ôh;
   hlơi pô lăng ƀơi kơthul, ñu anŭn kŏn či hơpuă lơi.

  5Yuakơ ih ƀu thâo ôh jơlan angĭn thut nao,
   ƀôdah hiư̆m drơi jan dưi jing amăng kian amĭ,
  ăt tui anŭn mơ̆n, ih ƀu dưi thâo hluh ôh bruă Ơi Adai,
   jing Pô Hrih Pơjing kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng.

  6Răh bĕ pơjĕh ih amăng hrơi mơguah,
   laih anŭn ƀơi hrơi klăm anăm lui brơi tơngan ih jing hĭ alah ôh,
  yuakơ ih ƀu thâo krăn ôh sar pơjĕh pă či dưi jing hĭ,
   sar pơjĕh anai ƀôdah sar pơjĕh adih,
   ƀôdah abih bang le̱ng či čă đĭ hiam pơdơ̆ pơđơ̱r yơh.

Hơdơr Bĕ Kơ Pô Hrih Pơjing Tơdang Ih Dŏ Hlak Ai

  7Tơlơi bơngač jing hiam,
   laih anŭn mơta dưi ƀuh yang hrơi jing mơak yơh.
  8Hơdơ̆ pă sa čô mơnuih dưi hơdip sui,
   brơi kơ ñu mơak tŭ bĕ abih bang.
  Samơ̆ brơi kơ ñu hơdơr bĕ khul hrơi kơnăm mơmŏt,
   Yuakơ khul hrơi tơnap tap anŭn jing lu biă mă yơh.
   Abih bang tơlơi či truh anŭn jing hĭ đôč đač soh sel.

  9Ơ hlak ai, hơ̆k mơak bĕ, tơdang thŭn ih hlak dŏ hlak ai,
   laih anŭn brơi bĕ kơ pran jua ih pha brơi kơ ih mơak mơai amăng rơnŭk hlak ai ih.
  Đuaĭ tui bĕ hơdră jơlan pran jua ih
   laih anŭn tui hơget tơlơi mơta ih ƀuh,
   samơ̆ brơi thâo bĕ yuakơ abih bang tơlơi anŭn yơh
   Ơi Adai či klă̱ kơđi kơ ih.
  10Tui anŭn yơh, hơngah lui hĭ bĕ tơlơi amoaih kiăng mơ̆ng pran jua ih
   laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ bĕ khul tơlơi ruă nuă drơi jan ih,
   yuakơ thŭn hlak ai laih anŭn tơlơi hur har jing hĭ tơlơi đôč đač yơh.