11

Klei Mnuih Knhâo Dôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă

  1Hwiê bĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ih ti dlông êlah êa,
   kyuadah êgao lu hruê ih srăng lŏ mâo mă wĭt.
  2Bi mbha hĕ ñu kơ kjuh amâodah kơ sa păn čô,
   kyuadah ih amâo thâo ôh ya klei jhat dưi truh ti lăn ala.
  3Tơdah knam bŏ hŏng êa,
   adiê srăng hjan ti lăn ala;
  leh anăn tơdah sa ƀĕ ana kyâo lĕ buh phă dhŭng amâodah phă dưr,
   ti anôk ana kyâo anăn lĕ buh, tinăn yơh ñu srăng dôk.
  4Hlei pô ksiêm kơ angĭn amâo srăng rah ôh;
   leh anăn hlei pô dlăng kơ knam amâo srăng wiă ôh.
  5Msĕ si ih amâo thâo ôh êlan angĭn thut,
   amâodah si asei mlei jing hlăm sa čô mniê ba tian,
  msĕ snăn mơh ih amâo thâo săng ôh bruă Aê Diê
   pô hrih jih jang mnơ̆ng.
  6Êjai aguah rah bĕ mjeh ih,
   leh anăn ti tlam đăm mdei kngan ih ôh,
  kyuadah ih amâo thâo ôh ya mjeh srăng čăt đĭ,
   mjeh anei amâodah mjeh anăn,
   amâodah jih dua srăng jing jăk sơăi.
  7Klei mngač jing jăk,
   leh anăn jing mơak kơ ală ƀuh yang hruê.
  8Kyuadah tơdah sa čô mnuih dôk hdĭp sui thŭn,
   brei ñu hơ̆k mơak bĕ êjai jih thŭn anăn;
  ƀiădah brei ñu hdơr kơ hruê mmăt,
   kyuadah hruê anăn srăng jing lu.
   Jih jang klei truh jing klei hơăi mang.

Klei Kčĕ kơ Phung Hlăk Ai

  9Hơ̆k mơak bĕ, Ơ êkei êdam, êjai ih hlăk ai,
   leh anăn brei ai tiê ih dôk mơak êjai ênuk ih hlăk ai.
  Êbat bĕ tui si êlan ai tiê ih čiăng,
   leh anăn tui si ală ih ƀuh.
   Ƀiădah brei ih thâo kyua jih klei anăn Aê Diê srăng atăt ih kơ klei phat kđi.
  10Bi luč hĕ klei rŭng răng mơ̆ng klei mĭn ih,
   leh anăn hwiê hĕ klei ruă mơ̆ng asei mlei ih,
   kyuadah klei jing hlăk ai leh anăn ênuk jing êdam jing klei hơăi mang.