4

1Kuv rov pom dua tej kev tsis ncaj ncees uas muaj nyob hauv lub qab ntuj no. Muaj cov neeg uas raug luag tsimtxom quaj ntsuag, tiamsis tsis muaj leejtwg pab lawv li. Qhov uas tsis muaj leejtwg pab lawv, vim cov neeg uas tsimtxom lawv ntawd yog cov uas muaj hwjchim. 2Kuv nrog cov neeg uas tuag lawm zoo siab, vim lawv tau zoo dua cov uas tseem ua neej nyob. 3Tiamsis tseem muaj cov uas tau zoo tshaj cov ciaj thiab cov tuag, cov ntawd yog cov uas tsis tau yug los; lawv tsis tau pom kev tsis ncaj ncees uas nyob hauv lub qab ntuj no.
4Kuv paub hais tias qhov uas neeg sib zog ua haujlwm hnyav kom lawv muaj, twb yog vim lawv khib tej uas luag zejzog twb muaj lawm. Tiamsis tej ntawd tsis muaj qabhau li, tsuas zoo ib yam li caum cua xwb. 5Tus uas luag hais tias yog neeg ruam yog tus uas puag tes puag taw cia nws tuag tshaib. 6Qhov uas yus muaj kev kaj siab me ntsis zoo dua li yus ob txhais tes ua haujlwm txhua lub sijhawm. Tej ntawd tsuas zoo ib yam li caum cua xwb.
7Kuv tseem pom muaj dua lwm yam nyob hauv qab ntuj no uas tsis muaj qabhau. 8Tus txivneej uas nyob ib leeg, txawm yog nws tsis muaj tub, tsis muaj kwvtij los nws pheej rau siab ntso ua haujlwm thiab tsis txaus siab rau nws tej kev muaj txiag npluanuj li. Nws khwv tseg rau leejtwg, nws thiaj pheej tsis so kom muaj kev zoo siab li? Tej no los tsis muaj qabhau, thiab nws tseem ua lub neej txomnyem ntsuav xwb.
9Ob leeg zoo dua ib leeg, rau qhov ob leeg ua haujlwm tau nqi zog ntau dua. 10Yog ib tug ntog lawm, ib tug yuav rub nws tes sawv. Tiamsis tsis zoo rau tus uas nws ib leeg xwb, yog nws ntog lawm tsis muaj leejtwg yuav rub nws tes sawv. 11Lub caij ntuj no, ob leeg pw ua ke thiaj li sov, tiamsis tus uas pw ib leeg xwb yuav ua li cas sov? 12Yog ob leeg koom ua ke yuav tawmtsam yeej ib leeg. Txoj hlua uas muaj peb ntswg, rub tsis tu yoojyim.
13-14Ib tug neeg txomnyem yeej muaj cuabkav los ua vajntxwv kav tebchaws lossis tus neeg raug txim muaj cuabkav tawm hauv tsev lojcuj mus zaum saum lub zwmtxwv, tiamsis tus vajntxwv laus uas tsis mloog luag tej lus tuavxam twb zoo tsis cuag tus tub hluas uas txomnyem thiab txawj ntse. 15Kuv xav txog txhua tus neeg uas nyob hauv qab ntuj no, kuv paub hais tias nyob hauv cov neeg ntawd yuav muaj ib tug tub hluas los hloov vajntxwv chaw. 16Txawm yog tej pejxeem uas vajntxwv kav ntawd yuav muaj coob thiab tsawg los tom qab uas nws tuag lawm, tsis muaj leejtwg yuav nco txog tej txiaj ntsig uas nws ua tas los. Tej ntawd tsis muaj qabhau, tsuas zoo ib yam li caum cua xwb.