4

1Lŏ sa bliư̆ kâo ƀuh jih jang klei ktư̆ juă arăng ngă ti gŭ yang hruê.

   Kâo ƀuh êa ală phung arăng ktư̆ juă,
  leh anăn amâo mâo pô bi juh digơ̆ ôh!
   Phung ktư̆ juă digơ̆ mâo klei dưi,
   leh anăn amâo mâo pô bi juh digơ̆ ôh.
  2Kâo yap phung djiê leh
   mâo klei jăk hĭn kơ phung ăt dôk hdĭp;
  3ƀiădah pô jăk hĭn kơ jih dua
   jing pô ka tuôm jing ôh,
  leh anăn amâo tuôm ƀuh ôh klei jhat
   arăng ngă ti gŭ yang hruê.
4Leh anăn kâo ƀuh leh jih jang klei suăi leh anăn klei mbruă kbiă hriê mơ̆ng klei tluh kơ pô riêng gah ñu. Klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang leh anăn klei tiŏ angĭn.

  5Mnuih mluk kuăl kngan ñu
   leh anăn ƀơ̆ng kđeh ñu pô.
  6Jăk hĭn sa ƀĕ kngan bŏ leh anăn mâo klei êđăp ênang
   hŏng dua ƀĕ kngan bŏ hŏng klei suăi leh anăn klei tiŏ angĭn.+
7Lŏ sa bliư̆ kâo ƀuh klei hơăi mang ti gŭ yang hruê:

  8sa čô mnuih asei hjăn,
   kăn mâo anak êkei leh anăn ayŏng adei rei,
  ƀiădah klei suăi ñu amâo mâo knhal ôh,
   leh anăn ală ñu amâo tuôm hrăp ôh hŏng klei mdrŏng sah,
  tơl ñu êmuh, “Kơ hlei pô kâo mă bruă suăi,
   leh anăn bi mkhư̆ klei bi mơak kơ kâo pô?”
   Klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang leh anăn bruă amâo mâo mơak ôh.
  9Dua čô jing jăk hĭn kơ sa čô,
   kyuadah diñu mâo klei mưn jăk kơ klei suăi diñu.
  10Kyuadah tơdah sa čô lĕ buh,
   sa čô mkăn srăng bi kơrŭ găp ñu;
  ƀiădah knap mñai yơh kơ pô dôk hjăn tơdah ñu lĕ buh,
   amâo mâo pô mkăn bi kơrŭ ñu ôh.
  11Msĕ mơh tơdah dua čô đih mbĭt, diñu mâo klei mđao,
   ƀiădah si sa čô dôk hjăn dưi mâo klei mđao lĕ?
  12Leh anăn wăt tơdah sa čô mâo klei dưi hŏng pô dôk hjăn,
   dua čô dưi bi kdơ̆ng hŏng ñu.
   Klei kuĭ mâo tlâo pha amâo djăl tloh ôh.
13Sa čô hlăk ai ƀun ƀin leh anăn thâo mĭn jing jăk hĭn kơ sa čô mtao mduôn leh anăn mluk, amâo lŏ tŭ ôh klei kčĕ, 14wăt tơdah ñu kbiă mơ̆ng war mnă đĭ kơ jhưng mtao, amâodah hlăm buôn ala mtao ñu pô arăng kkiêng kơ ñu ƀun ƀin. 15Kâo ƀuh leh jih jang phung hdĭp kpư̆ hiu ti gŭ yang hruê, msĕ mơh tui hlue hlăk ai anăn srăng hrô ñu; 16amâo dưi yap ôh jih jang phung ƀuôn sang ñu. Ƀiădah phung truh êdei hĭn amâo srăng hơ̆k mơak hŏng ñu ôh. Sĭt nik klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang leh anăn klei tiŏ angĭn.