5

Tsw xob laam cog lug

1Koj yuav tsum ceev faaj koj txhais kwtaw rua thaus koj moog rua huv Vaajtswv lub tuam tsev. Txaav ze tig ntsej noog zoo dua cov kws tsw thoob tswb coj tsaj tuaj xyeem, tassws puab tsw paub tas puab saamswm ua phem. 2Koj lub ncauj tsw xob laam tau laam has, tsw xob ua lub sab sai moog cog lug rua ntawm Vaajtswv xubndag, tsua qhov Vaajtswv nyob sau ntuj kaag, koj nyob huv nplajteb. Yog le nuav koj yuav tsum has lug tsawg.
  3Muaj kev txhawj ntau,
   kuj ua npau suav ntau,
  muaj tug kws tsw thoob tswb
   kuj muaj lug ntau.
4Thaus koj fev le caag rua Vaajtswv, koj tsw xob ca ntev le pauj, tsua qhov Vaajtswv tsw txaus sab rua cov kws tsw thoob tswb. Koj ca le pauj lawv le koj fev. 5Qhov kws koj tsw xob fev kuj zoo dua le qhov kws koj fev es tsw pauj. 6Tsw xob ca koj lub qhov ncauj coj koj moog ua txhum, hab tsw xob has rua Vaajtswv tug tub xaa xuv tas, “Kuv fev yuam kev.” Ua caag yuav ca Vaajtswv chim rua tej lug kws koj has hab rhuav tshem tej kws koj txhais teg ua? 7Thaus ua npau suav ntau kuj has tej lug qhuav qhawv ntau. Tassws koj ca le fwm hab paub ntshai Vaajtswv.

Lub neej qhuav qhawv

8Yog koj pum tug pluag huv lub moos twg raug tswm txom hab pum qhov kws luas txav txem tsw ncaaj qhau nwg txujcai, koj tsw xob xaav tsw thoob rua qhov nuav. Tseed muaj ib tug num tswv qeb sab kaav tug num tswv ntawd, hab tseed tshuav cov num tswv qeb sab dua kaav cov num tswv hov. 9Txawm yog le ntawd los puab cov ntawd tseed tau tshaaj thawj huv lub tebchaws, hab tej laj teb yuav tsum muaj vaajntxwv kaav.
10Tug kws nyam nyaj muaj npaum twg yeej tsw txaus nwg lub sab, tug kws nyam nyaj txag kuj tsw txaus sab rua tej kws tau lawm. Nuav kuj yog qhuav qhawv xwb.
11Thaus muaj hov txhua chaw ntau zuj zug, cov kws noj kuj coob zuj zug. Tej hov txhua chaw ntawd tug tswv tau daabtsw, tsuas yog nwg qhov muag pum ib plag xwb?
12Tej tub zug tau noj ntau hab tsawg los kuj pw tsaug zug zoo, sab tug yeeg, tassws qhov kws tug nplua nuj muaj nplua mag kuj tsw ua rua nwg tsaug zug zoo.
13Huv qaab lub nub kuv pum ib yaam phem kws tsw zoo kuv lub sab, yog qhov kws tej nyaj txag kws tug tswv khaws ca tseed rov ua phem rua nwg. 14Tej nyaj txag hov pluj taag tsua qhov kws nqeg peev rua yaam kws tsw zoo. Nwg muaj tug tub tassws tsw muaj ib yaam daabtsw huv nwg txhais teg pub rua nwg tug tub. 15Nwg yug huv nam lub plaab lug lab qaab le caag, nwg yeej yuav rov qaab lab qaab le ntawd, hab nwg yuav coj tsw tau ib yaam daabtsw kws nwg khwv tau huv nwg txhais teg moog. 16Nuav kuj yog ib yaam phem kws tsw zoo kuv sab, yog qhov kws nwg yug lug zoo le caag nwg yuav rov moog ib yaam le ntawd. Nwg tau qaabhau daabtsw, qhov kws nwg swv sav swv zug txhad tau cua xwb? 17Nwg noj nyob huv qhov tsaus ntuj taag nwg swm neej, nwg muaj kev nyuaj sab kawg, muaj mob muaj nkeeg hab muaj kev chim.
18Saib maj, qhov kws kuv pum zoo hab tswm nyog yog qhov kws noj hab haus hab tau kev zoo sab ntawm tej num huvsw kws yug swv sav swv zug ua huv qaab lub nub, rua tej swjhawm tsawg tsawg kws yug muaj txujsa nyob kws Vaajtswv pub rua yug, vem tej nuav yog nwg le ndag. 19Qhov kws txhua tug kws Vaajtswv pub nyaj txag hab hov txhua chaw hab pub kuas nwg zoo sab rua tej ntawd, hab qhov kws leeg yuav nwg le ndag hab zoo sab rua tej num kws nwg ua, nuav yog Vaajtswv pub ntaag. 20Nwg txhad tsw tshua txhawj txug lub caij lub nyoog kws nwg muaj txujsa nyob, tsua qhov Vaajtswv pub kuas nwg lub sab tsuas xaav txug qhov kws zoo sab xyiv faab.